Vysvetlenie hodnôt ukazovateľov uplatnenia absolventov

Ukazovatele môžu nadobúdať hodnoty od 0 do 100 bodov a vyjadrujú, koľko percent absolventov má nižšie hodnotenie ako absolventi sledovaného odboru vzdelania. Napríklad celkové hodnotenie na úrovni 83 bodov vyjadruje, že 83 % (stredoškolských/vysokoškolských) absolventov má horšie uplatnenie na trhu práce ako absolventi sledovaného odboru vzdelania, resp. absolventi daného odboru vzdelania patria medzi 17 % najlepšie uplatnených absolventov. Analogicky to platí aj pri jednotlivých kategóriách uplatnenia. Napríklad pri mzdách hodnotenie vyjadruje podiel absolventov (stredných, alebo vysokých škôl) s nižšími mzdami, ako mali absolventi sledovaného odboru vzdelania.

Pod pojmom absolvent sa chápe každý človek, ktorý úspešne ukončil niektorý zo stupňov vzdelania v Slovenskej republike, a to bez ohľadu na dobu, ktorá uplynula od ukončenia jeho štúdia.

Vo vyhodnotení sa nachádzajú iba odbory vzdelania, ktoré absolvovalo aspoň 10 absolventov v roku 2019.

Vysvetlenie jednotlivých kategórií uplatnenia absolventov

Celkové hodnotenie vyjadruje, aké je celkové uplatnenie absolventov odboru vzdelania z hľadiska miezd, práce v odbore, zamestnania sa a perspektívy v budúcnosti.

Mzdy vyjadrujú hodnotenie na základe výšky priemernej hrubej mesačnej mzdy absolventov odboru vzdelania. Zároveň je zohľadnený aj kariérny rast a berú sa do úvahy priemerné mzdy do 5 a nad 5 rokov od ukončenia štúdia.

Práca v odbore hovorí o tom, do akej miery sa absolventi daného odboru uplatňujú vo vyštudovanom odbore vzdelania. Zároveň sa berie do úvahy, či sa absolventi uplatňujú na pozíciách, ktoré si vyžadujú nižší stupeň vzdelania.

Zamestnanie sa zohľadňuje mieru zamestnanosti a nezamestnanosti absolventov daného odboru vzdelania do 3, 6, 9, 12, 24 mesiacov od ukončenia štúdia. Vyššie hodnotenie znamená, že absolventi odboru vzdelania si nachádzajú zamestnanie jednoduchšie.

Perspektíva v budúcnosti vyjadruje, do akej miery budú potrební absolventi daného odboru na trhu práce v najbližších 5 rokoch. Pri určovaní perspektívy do budúcnosti sa berie do úvahy, koľko pracovných príležitostí v danom odbore vznikne v dôsledku ekonomickej expanzie, náhrady pracovných síl a s akou pravdepodobnosťou môže byť práca absolventov daného odboru nahradená strojmi alebo automatizáciou/digitalizáciou.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR