PRIESKUM

V rámci Národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR II boli v období rokov 2017 – 2018 zrealizované viaceré terénne prieskumy u zamestnávateľov v podnikoch, u fyzických osôb – podnikateľov, ale aj medzi žiakmi stredných škôl a študentmi vysokých škôl. Informácie v terénnych prieskumoch sa však nezískavali len pre účely vyhodnotenia ich výsledkov, ale údaje získané z týchto prieskumov predstavujú jeden z kľúčových vstupných zdrojov dát na realizáciu relevantných prognóz vývoja na trhu práce.

Prieskum u zamestnávateľov v podnikoch

Do terénneho prieskumu sa celkovo v roku 2018 zapojilo 1 418 zamestnávateľov, pričom výberová vzorka pokrývala všetky odvetvia ekonomických činností vo všetkých regiónoch, ako aj všetky najdôležitejšie zamestnania. V rámci prieskumu sa zisťovalo, aké sú ich skúsenosti s obsadzovaním pracovných miest a očakávania do budúcnosti.

Zatiaľ čo v roku 2016 potrebovali zamestnávatelia v priemere 86 dní na obsadenie voľného pracovného miesta, začiatkom roka 2018 to bolo až 139 dní a v súčasnosti trvá obsadiť voľné pracovné miesto v priemere 128 dní. Najzložitejší problém majú s obsadením pozície riadiacich pracovníkov, kvalifikovaných pracovníkov v poľnohospodárstve a kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov.

Takmer dve tretiny voľných pracovných miest pritom vznikajú u zamestnávateľov v dôsledku bežnej fluktuácie. Len tretina voľných pracovných miest predstavuje reálne dodatočné potreby trhu práce (t. j. novovzniknuté pracovné miesta). Napríklad v odvetví ubytovacích a stravovacích služieb je vysoký počet voľných pracovných miest, avšak viac než 90 % z nich tvorí bežná fluktuácia, pretože ide súčasne o odvetvie s najnižšími mzdami. Príklad je možné tiež nájsť v oblasti IT, kde je výrazný nedostatok pracovných síl a väčšina vyštudovaných IT pracovníkov aj skutočne pracuje v tomto sektore. To spôsobuje častý prechod zamestnancov medzi rôznymi zamestnávateľmi, pretože títo zamestnanci si uvedomujú svoju hodnotu a môžu si vyberať vhodného zamestnávateľa.

Dôvody vzniku voľných pracovných miest u zamestnávateľov v Slovenskej republike

graph-1

Až 56 % pracovných pozícií považujú zamestnávatelia za náročné obsadiť. Nenáročné na obsadenie alebo s nízkou náročnosťou obsadenia je len 8 % pracovných miest. Až 47 % pracovných miest je náročné obsadiť v dôsledku nedostatku pracovných síl s požadovaným odborom vzdelania a 17 % v dôsledku neatraktivity pracovnej pozície.

Dôvody náročnosti obsadenia pracovných miest u zamestnávateľov v Slovenskej republike

graph-2

Zamestnávatelia očakávajú 11-percentný nárast zamestnanosti do roku 2024, čo predstavuje priemerný rast o 1,8 % ročne. Vysoký, a to až 25 %-ný, nárast zamestnanosti do roku 2024 očakávajú zamestnávatelia v odvetví veľkoobchodu a maloobchodu. Naopak, pokles zamestnanosti o 6 % očakávajú zamestnávatelia v ťažbe a dobývaní.

Z hľadiska hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08, oproti roku 2018, by mal do roku 2024 rásť v najvyššej miere počet pracovníkov v službách a obchode (nárast o 21 %), pomocných pracovníkov (nárast o 14 %) a operátorov strojov a zariadení (nárast o 12 %).

Prieskum u fyzických osôb – podnikateľov

Do terénneho prieskumu sa celkovo zapojilo 5 290 fyzických osôb – podnikateľov. Výberová vzorka bola vytvorená na základe pravdepodobnostného stratifikovaného výberu bez opakovania a to tak, aby získané informácie boli reprezentatívne z hľadiska regiónu, odvetvia a veľkostnej kategórie počtu zamestnancov. Prieskum bol rozšírený aj o zisťovanie potrieb trhu práce medzi fyzickými osobami – podnikateľmi bez zamestnancov.

Fyzickým osobám - podnikateľom trvá v priemere 214 dní obsadiť jedno pracovné miesto, čo je o takmer tri mesiace viac ako to trvá zamestnávateľom v podnikoch. Najdlhšie im trvá obsadiť pozície špecialistov a kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov (234, resp. 245 dní).

Fyzické osoby - podnikatelia so zamestnancami považujú za náročné obsadiť približne 51 % pracovných pozícií, čo je nižšia náročnosť ako uvádzajú zamestnávatelia (56 %). Približne jednu pätinu pracovných miest považujú fyzické osoby – podnikatelia za nenáročné obsadiť (v podnikoch je to len 8 %). Až 41 % pracovných pozícií je náročné obsadiť v dôsledku nedostatku pracovných síl s požadovaným odborom vzdelania.

Dôvody náročnosti obsadenia pracovných miest u fyzických osôb – podnikateľov v Slovenskej republike

graph-3

Fyzické osoby – podnikatelia so zamestnancami očakávajú 18-percentný nárast zamestnanosti do roku 2024, čo predstavuje priemerný rast približne o 2,8 % ročne. Až 22-percentný nárast zamestnanosti do roku 2024 očakávajú fyzické osoby - podnikatelia v odvetví stavebníctva. V IT sektore a priemyselnej výrobe sa očakáva nárast zhodne po 15 %. Na rozdiel od podnikov, fyzické osoby – podnikatelia neočakávajú pokles zamestnanosti v žiadnom odvetví.

Fyzické osoby – podnikatelia očakávajú rast počtu pracovných miest do roku 2024 vo všetkých hlavných triedach zamestnaní. Najvýraznejšie bude rásť počet kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov a kvalifikovaných pracovníkov v poľnohospodárstve (priemerne o 5,4 % ročne). Z hľadiska konkrétnych zamestnaní je očakávaný najvýraznejší rast zamestnanosti pri stolároch a výrobcoch výrobkov z dreva a murároch, kde by mal ich počet vzrásť do roku 2024 o viac ako jednu tretinu.

Prieskum medzi žiakmi stredných škôl a študentmi vysokých škôl

V terénnom prieskume medzi žiakmi a študentmi školského roku 2018/2019 boli získané informácie od viac ako 18 500 respondentov, z ktorých bolo 9 200 študujúcich na stredných a 9 300 študujúcich na vysokých školách. Výsledky terénneho prieskumu sú reprezentatívne podľa odborov vzdelávania v jednotlivých regiónoch.

V rámci terénneho prieskumu sa zisťovalo, na základe akých skutočností sa žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl rozhodovali o výbere školy, ako aj ich plány po ukončení štúdia.

Hlavnými faktormi, ktoré najviac zavážia pri voľbe vzdelávacej cesty sú „Možnosť dobrého uplatnenia a zárobku“ a „Záujem o študovanú oblasť“. Pri voľbe stredoškolského štúdia sú súčasne významnými faktormi aj „Blízkosť školy“, „Rodičia“, „Náročnosť štúdia“ a „Priatelia“. Tieto faktory sú pri voľbe vysokoškolského štúdia v úzadí.

Akú rolu zohrali pri voľbe Vášho súčasného štúdia nasledovné okolnosti?

graph-4

Približne 17 % žiakov stredných škôl má v pláne po ukončení školy ostať pracovať v SR. Pri študentoch vysokých škôl je to 69 %. Takmer polovica žiakov stredných škôl však plánuje pokračovať ďalej v štúdiu (na Slovensku a v zahraničí). V odbore vzdelania si pritom plánuje hľadať prácu 73 % žiakov stredných škôl a 92 % vysokoškolských študentov. Keďže po ukončení štúdia pracuje v odbore vzdelania len približne tretina absolventov stredných a vysokých škôl, je zrejmé, že očakávania žiakov a študentov nebývajú naplnené.

Plány žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl po ukončení štúdia

graph-5
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR