PRIESKUM

V rámci Národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR II boli v období rokov 2018 – 2019 zrealizované viaceré terénne prieskumy u zamestnávateľov v podnikoch, u fyzických osôb –  podnikateľov, ale aj medzi žiakmi stredných škôl a študentmi vysokých škôl. Informácie v  terénnych prieskumoch sa však nezískavali len pre účely vyhodnotenia ich výsledkov, ale údaje získané z týchto prieskumov predstavujú jeden z kľúčových vstupných zdrojov dát na realizáciu relevantných prognóz vývoja na trhu práce.

Prieskum u zamestnávateľov v podnikoch

Do terénneho prieskumu sa celkovo v roku 2019 zapojilo 923 zamestnávateľov, pričom výberová vzorka pokrývala všetky odvetvia ekonomických činností vo všetkých regiónoch, ako aj všetky najdôležitejšie zamestnania. V rámci prieskumu sa zisťovalo, aké sú ich skúsenosti s obsadzovaním pracovných miest a očakávania do budúcnosti.

Zatiaľ čo v roku 2016 potrebovali zamestnávatelia v priemere 86 dní na obsadenie voľného pracovného miesta, začiatkom roka 2018 to bolo až 139 dní a koncom roka 2019 trvalo obsadiť voľné pracovné miesto v priemere 152 dní. Najzložitejší problém majú s obsadením pozície riadiacich pracovníkov, administratívnych pracovníkov a kvalifikovaných pracovníkov v poľnohospodárstve.

Takmer dve tretiny voľných pracovných miest pritom vznikajú u zamestnávateľov v dôsledku bežnej fluktuácie. Len tretina voľných pracovných miest predstavuje reálne dodatočné potreby trhu práce (t. j. novovzniknuté pracovné miesta). Napríklad v odvetví ubytovacích a stravovacích služieb je síce vysoký počet voľných pracovných miest, avšak viac než 95 % z nich tvorí bežná fluktuácia, pretože je to súčasne odvetvie s najnižšími mzdami. Osoby teda hľadajú prácu za vyššiu mzdu a lepšie uplatnenie. Netýka sa to však len nízkoplatených pozícií. Príklad je možné tiež nájsť v oblasti IT, kde je výrazný nedostatok pracovných síl a väčšina vyštudovaných IT pracovníkov aj skutočne pracuje v tomto sektore. To spôsobuje častý prechod zamestnancov medzi rôznymi zamestnávateľmi, pretože títo zamestnanci si uvedomujú svoju hodnotu a môžu si vyberať vhodného zamestnávateľa.

Dôvody vzniku voľných pracovných miest u zamestnávateľov v Slovenskej republike

graph-1

Až 51 % pracovných pozícií považujú zamestnávatelia za náročné obsadiť. Nenáročné na obsadenie alebo s nízkou náročnosťou obsadenia je len 14 % pracovných miest. Až 42 % pracovných miest je náročné obsadiť v dôsledku nedostatku pracovných síl s požadovaným odborom vzdelania a 22 % v dôsledku neatraktivity pracovnej pozície.

Dôvody náročnosti obsadenia pracovných miest u zamestnávateľov v Slovenskej republike

graph-2

Zamestnávatelia očakávajú 3-percentný nárast zamestnanosti do roku 2025. Vysoký, a to až 23 %-ný, nárast zamestnanosti do roku 2025 očakávajú zamestnávatelia v odvetví nehnuteľností. Naopak, pokles zamestnanosti o 62 % očakávajú zamestnávatelia v ťažbe a dobývaní.

Z hľadiska hlavných tried zamestnaní SK ISCO‑08, oproti roku 2019, by mal do roku 2025 rásť v najvyššej miere počet pracovníkov v službách a obchode (nárast o 9 %), špecialistov, kvalifikovaných pracovníkov v poľnohospodárstve, operátorov a montérov strojov a pomocných pracovníkov (nárast zhodne o 4 %).

Prieskum u fyzických osôb – podnikateľov

Do terénneho prieskumu sa celkovo zapojilo 2 641 fyzických osôb – podnikateľov. Výberová vzorka bola vytvorená na základe pravdepodobnostného stratifikovaného výberu bez opakovania a to tak, aby získané informácie boli reprezentatívne z hľadiska regiónu, odvetvia a veľkostnej kategórie počtu zamestnancov. Prieskum bol rozšírený aj o zisťovanie potrieb trhu práce medzi fyzickými osobami – podnikateľmi (FO – podnikatelia) bez zamestnancov.

FO - podnikatelia so zamestnancami považujú za náročné obsadiť približne 28 % pracovných pozícií, čo je nižšia náročnosť ako uvádzajú podniky (51 %). Približne jednu tretinu pracovných miest považujú FO - podnikatelia za nenáročné obsadiť (pri podnikoch je to len 13 %). 40 % pracovných pozícií je náročné obsadiť v dôsledku nedostatku pracovných síl s požadovaným odborom vzdelania.

Dôvody náročnosti obsadenia pracovných miest u fyzických osôb – podnikateľov v Slovenskej republike

graph-3

FO - podnikatelia so zamestnancami očakávajú 3 percentný nárast zamestnanosti do roku 2025, čo predstavuje priemerný rast o 0,7 % ročne. Približne 13 % nárast zamestnanosti do roku 2025 očakávajú zamestnávatelia v odvetví finančných a poisťovacích služieb. Pokles zamestnanosti očakávajú FO - podnikatelia v odvetviach poľnohospodárstva, lesníctva a rybolov, odborných, vedeckých a technických činnostiach a v zdravotníctve a sociálnej pomoci.

FO - podnikatelia očakávajú rast počtu pracovných miest do roku 2025 takmer vo všetkých hlavných triedach zamestnaní. Najvýraznejšie bude rásť počet kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov, kde by sa do roku 2025 mal zvýšiť počet zamestnancov o 7 %. Z hľadiska konkrétnych zamestnaní do roku 2025 očakávajú FO - podnikatelia najvyšší nárast do roku 2025 (na úrovni 10 – 20 %) v zamestnaniach ako Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov, Vodiči nákladných automobilov a kamiónov, Obchodní zástupcovia a Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov.

Prieskum medzi žiakmi stredných škôl a študentmi vysokých škôl

V terénnom prieskume medzi žiakmi a študentmi školského roku 2019/2020 boli získané informácie od viac ako 27 200 respondentov, z ktorých bolo 13 300 študujúcich na stredných a 13 900 študujúcich na vysokých školách. Výsledky terénneho prieskumu sú reprezentatívne podľa odborov vzdelávania v jednotlivých regiónoch.

V rámci terénneho prieskumu sa zisťovalo, na základe akých skutočností sa žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl rozhodovali o výbere školy, ako aj ich plány po ukončení štúdia.

V prieskume u žiakov a študentov v Slovenskej republike sa zisťovali ich preferencie, čiže do akej miery boli pre nich dôležité z hľadiska uplatnenia faktory ako dostatočná ponuka vhodnej práce na trhu práce, výška mzdy, práca v odbore, kariérny postup, odborný rast, či zaujímavosť práce. Najdôležitejší faktor z hľadiska uplatnenia bol pre stredoškolákov a vysokoškolákov zaujímavá práca. Ďalej nasledovali faktory výška mzdy a kariérny postup. Na druhej strane, najmenej dôležitý, a teda v priemere najmenej bodov dostal faktor práca v odbore (6,5 bodov).

Akú rolu zohrali pri voľbe Vášho súčasného štúdia nasledovné okolnosti?

graph-4

Približne 17 % žiakov stredných škôl má v pláne po ukončení školy ostať pracovať v SR. Pri študentoch vysokých škôl je to 65 %. Viac ako polovica žiakov stredných škôl však plánuje pokračovať ďalej v štúdiu (na Slovensku a v zahraničí). V odbore vzdelania si pritom plánuje hľadať prácu 70 % žiakov stredných škôl a 89 % vysokoškolských študentov. Keďže po ukončení štúdia pracuje v odbore vzdelania len približne polovica absolventov stredných a vysokých škôl, je zrejmé, že očakávania žiakov a študentov nebývajú naplnené.

Plány žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl po ukončení štúdia

graph-5

Je dôležité vedieť, aké plány majú žiaci, resp. študenti po ukončení štúdia v oblasti ich budúcej kariérnej cesty. Takmer tretina stredoškolákov by chcela po ukončení štúdia začať podnikať, pričom u vysokoškolákov je to približne pätina študentov. Pracovať pre medzinárodnú spoločnosť by v budúcnosti chcelo 17 % stredoškolákov a 29 % vysokoškolákov zapojených v prieskume. U stredoškolákov možno pozorovať nižšiu predstavu o svojej budúcnosti, pričom 15 % z nich nevedelo, kde by v budúcnosti chceli pracovať.

Odpovede žiakov a študentov na otázku, akou formou by chceli po ukončení štúdia pracovať

graph-6

Najčastejšie by žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl prijali prácu iba vtedy, ak bude stabilná, dobre platená a primeraná vzdelaniu. Vyjadrilo sa tak 48 % stredoškolákov a 54 % vysokoškolákov. Druhý najdôležitejší faktor pri prijatí práce je plat, pričom dobre platenú prácu by preferovalo 34 % stredoškolákov a 22 % vysokoškolákov.

Práca, ktorú by prijali stredoškoláci a vysokoškoláci pri výbere zamestnania

graph-7

Viac ako polovica vysokoškolákov zapojených do prieskumu uviedla, že popri štúdiu majú platenú prácu. Z nich 16 % má prácu v odbore, ktorý študuje a 40 % nepracuje v odbore, ktorý študujú. U stredoškolákov uviedlo 38 % respondentov, že majú popri štúdiu platenú prácu.

Odpovede žiakov a študentov na otázku: Máte v súčasnosti platenú prácu popri štúdiu?

graph-8
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR