SK TRENDY

Trh práce sa začal spomaľovať už v roku 2019. Pandemická situácia v prvej polovici roku 2020 spojená s rozšírením ochorenia COVID-19 do celého sveta obmedzila každodenné spotrebiteľské návyky osôb, čím sa znížil dopyt po tovaroch a službách, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj dopyt po pracovných silách. Aj napriek šokovému očakávanému poklesu zamestnanosti v roku 2020 sa očakávajú kladné potreby trhu práce v období 2020 – 2025 predovšetkým vďaka rýchlej regenerácii trhu práce v roku 2021. Do potrieb trhu práce bude vstupovať aj náhrada pracovných síl, ktorá vytvorí pomyselný „vankúš“ pred tvrdým dopadom.

arrow-icon

Potreby trhu práce na Slovensku do roku 2025

V prognózach boli vyvinuté dva možné scenáre vývoja potrieb trhu práce v podmienkach Slovenskej republiky. V roku 2020 môže byť v dôsledku zníženej ekonomickej aktivity ohrozených 140 – 240 tisíc pracovných miest v závislosti od doby trvania obmedzení. Približne tretina očakávaného poklesu produkcie a zamestnanosti bude spôsobená očakávaným poklesom finálneho dopytu v zahraničí.

arrow-icon

arrow-icon

Potreby trhu práce v odvetviach a zamestnaniach do roku 2025

Priemysel a obchod budú dominovať aj budúcim potrebám pracovných síl na trhu práce v SR. Aj napriek očakávanému poklesu počtu pracovných síl v roku 2020 sa očakáva do roku 2025 nárast dodatočnej potreby vo všetkých hlavných triedach zamestnaní. Najväčší dopyt bude po špecialistoch, pracovníkoch v službách a obchode a po operátoroch a montéroch strojov a zariadení.

arrow-icon

arrow-icon

Nesúlad na trhu práce do roku 2025

Absolventi pokryjú maximálne tri štvrtiny celkovej dodatočnej potreby pracovných síl do roku 2025. Až 70 % pracovných príležitostí bude vznikať na stredoškolských a nižších pozíciách.

arrow-icon
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR