O PROJEKTE

Národný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR II reaguje na aktuálne celospoločenské výzvy v oblasti trhu práce a vzdelávania. Je priamym pokračovaním Národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR realizovaného v rokoch 2014-2015, v rámci ktorého boli prvýkrát v podmienkach SR jasne definované a kvantifikované potreby trhu, uplatniteľnosť absolventov a vyvinutý prvý systém prognózovania vývoja na trhu práce a systém sledovania uplatnenia absolventov na trhu práce v rozsahu a štruktúre výnimočnej na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Výsledky začali byť používané a chápané nielen v odbornej, ale aj v širšej laickej verejnosti.

Realizáciou tohto projektu bude vybudovaný efektívny systém zberu, analýz a vyhodnocovania relevantných a podrobných informácií o potrebách trhu práce a uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl, ktoré sú nevyhnutným predpokladom k zamedzeniu ďalšieho vzďaľovania systému vzdelávania od reálnych potrieb trhu práce a s tým súvisiacich ďalších problémov. Bez informácií o krátkodobých a strednodobých prognózach dopytu a ponuky na trhu práce nie je možné zamedziť ďalšiemu negatívnemu vývoju a ani efektívne riešiť existujúce disparity medzi ponukou a dopytom na trhu práce. Akékoľvek rozhodnutia a opatrenia v tejto oblasti bez hlbšej znalosti aktuálnych a budúcich podmienok a vývoja dopytu a ponuky na trhu práce by boli len subjektívnym vyjadrením snahy o zmenu s ťažko predvídateľným výsledkom. Nie je totiž možné zosúladiť systém vzdelávania s potrebami trhu práce bez znalosti týchto potrieb.

Keďže sa jedná o informácie, ktoré v minulosti v podmienkach SR neexistovali, ich implementácia do rozhodovacích procesov musí byť komplexne definovaná, otestovaná, zdokumentovaná a v súlade s platnou legislatívou. Počas prvotného vývoja a kontinuálnej implementácie prognóz vývoja na trhu práce do rozhodovacích procesov boli identifikované ďalšie žiaduce rozšírenia, námety na inovácie a skvalitnenie systémov prognóz, ako aj vytvorený dopyt po pravidelnej aktualizácii výsledkov a modelov vzhľadom na nové vývojové tendencie na trhoch. Národný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR II reaguje na tieto výzvy. Okrem pravidelnej aktualizácie modelov a výsledkov budú vyvinuté úplne nové modely a rozšírenia existujúcich modelov tak, aby boli splnené všetky požadované kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky hlavných používateľov výsledkov.

Výsledky už v súčasnosti využívajú predovšetkým úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, MŠVVaŠ SR, odbory MPSVR SR, VÚC, zamestnávateľské a odborové zväzy, stredné a vysoké školy pri optimalizácii nasadzovania Aktívnych opatrení na trhu práce (AOTP), vypracovávaní plánov znižovania regionálnej nezamestnanosti, pri optimalizácii siete a výkonov škôl a identifikácii učebných a študijných odborov nad rámec potrieb trhu práce a učebných a študijných odborov s nedostatkom absolventov pre trh práce, v Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu, v sektorových radách Národnej sústavy povolaní, vo výboroch pre otázky zamestnanosti, v medzinárodnom monitoringu európskeho trhu práce, Európskej migračnej siete a ďalšie.

V rámci NP Prognózy vývoja na trhu práce v SR II bude každoročne v rokoch 2018-2020 realizovaných 8 hlavných aktivít:

  1. Komplexná metodika pokrývajúca všetky aktivity projektu
  2. Analýza zamestnanosti a verifikácia prognóz
  3. Uplatnenie a uplatniteľnosť absolventov stredných a vysokých škôl
  4. Terénne prieskumy u zamestnávateľov, živnostníkov, študentov a o plánovaných investíciách
  5. Krátkodobé prognózy potrieb zamestnancov a živnostníkov, nezamestnanosti a absolventov prichádzajúcich na trh práce
  6. Strednodobé prognózy potrieb zamestnancov a živnostníkov, nezamestnanosti a absolventov prichádzajúcich na trh práce
  7. Prognóza nesúladu na trhu práce a odporúčania pre trh práce
  8. Užívateľský nástroj prezentácie výsledkov

Toto webové sídlo je súčasťou ôsmej aktivity projektu a budú naň postupne dopĺňané ďalšie informácie v zmysle oficiálneho harmonogramu projektu. Jeho cieľom je sprostredkovať pohľad na budúcnosť na trhu práce, ako aj uplatniteľnosť absolventov pre širokú verejnosť. Riešiteľský tím si totiž uvedomuje dôležitosť týchto informácií pri voľbe kariérnej a vzdelávacej cesty jednotlivých osôb na trhu práce.

Trh práce, rovnako ako iné trhy, sa tiež riadi trhovými princípmi. Ak absolventi niektorých odborov vzdelania sú nedostatkoví na trhu práce, rastie ich mzda, profesijné uplatnenie a klesá ich nezamestnanosť. Keď sa tieto informácie rozšíria na trhu práce a v širokej verejnosti, zvýši sa motivácia budúcich pracovných síl pre voľbu vzdelávacej cesty práve v týchto oblastiach a počet absolventov prichádzajúcich na trh práce bude rásť až do stavu, keď sa trh v tejto oblasti dostane do rovnováhy. Príkladom je v súčasnosti odvetvie informačných a komunikačných technológií. Na druhej strane, ak majú absolventi niektorých odborov zlé profesijné uplatnenie, nízke mzdy a využitie kvalifikačnej úrovne, vysokú mieru nezamestnanosti a všeobecne zlé uplatnenie, tak po rozšírení týchto informácií na trhu práce a v širokej verejnosti bude klesať záujem budúcich pracovných síl o štúdium v týchto oblastiach. Popísaná situácia charakterizuje základné trhové princípy fungujúce na trhu práce. Z tohto dôvodu je cieľom projektu vybudovať aj informačné zdroje, aby prioritné cieľové skupiny (rodičia, žiaci, výchovní poradcovia a pod.) dostali informácie o vývoji a trendoch na trhu práce tak, aby im rozumeli a dokázali sa podľa nich rozhodovať.

Analýzy a prognózy vývoja na trhu práce sú realizované v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej tiež len „MPSVR SR“) podľa Zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR