Vysvetlenie hodnôt ukazovateľov hodnotenia zamestnaní

Ukazovatele môžu nadobúdať hodnoty od 0 do 100 bodov a vyjadrujú koľko percent zamestnancov má nižšie hodnotenie ako zamestnanci v danom zamestnaní. Napríklad celkové hodnotenie na úrovni 83 bodov vyjadruje, že 83 % zamestnancov pracuje v zamestnaní s nižším hodnotením ako zamestnanci daného zamestnania, resp. zamestnanci v danom zamestnaní patria medzi 17 % zamestnancov s najvyšším potenciálom. Analogicky to platí aj pri jednotlivých kategóriách. Napríklad pri mzdovom potenciáli vyjadruje hodnota podiel zamestnancov s nižšími mzdami a mzdovým rastom ako zamestnanci v danom zamestnaní.

Vysvetlenie jednotlivých kategórií hodnotenia zamestnaní

Celkové hodnotenie vyjadruje celkové hodnotenie zamestnania z hľadiska miezd, mzdového potenciálu a stability pracovného miesta, dostupnosti pracovných príležitostí a perspektívy v budúcnosti.

Mzdový potenciál a stabilita miesta vyjadruje hodnotenie na základe výšky priemernej hrubej mesačnej mzdy zamestnancov v danom zamestnaní. Zároveň je zohľadnený priemerný rast miezd za posledných 5 rokov a priemerná doba zamestnania zamestnanca v danom zamestnaní.

Dostupnosť pracovných príležitostí hovorí o tom, aký je počet pracovných príležitostí v danom zamestnaní. Zohľadnený je predovšetkým počet obsadených a neobsadených (voľných) pracovných miest.

Perspektíva v budúcnosti vyjadruje do akej miery budú pracovné sily potrebné v danom zamestnaní v budúcnosti. Najvyššiu váhu má očakávaný počet nových pracovných miest v najbližších 5 rokoch a očakávaný počet uvoľnených pracovných miest v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do dôchodku). Zohľadnený je aj dlhodobejší aspekt vplyvu robotizácie a automatizácie na jednotlivé zamestnania.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR