BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac, 27 %, stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo v niektorom zamestnaní patriacom do hlavnej triedy Operátori a montéri strojov a zariadení.

Najviac vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (42 %).

Veľká časť stredoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádza mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2017

graph-1-1
graph-1-2
graph-1-legend-1
graph-1-legend-2
graph-1-legend-3

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov zdravotnícky asistent, sanitár, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, masér, lesníctvo – lesnícka prevádzka, obchodná akadémia

VŠ absolventi odborov všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, predškolská a elementárna pedagogika

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v roku 2017 priemernú hrubú mesačnú mzdu 774 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 069 EUR.

Najlepšie zarábajúcou skupinou boli absolventi hlavnej skupiny odborov Technické vedy a náuky I. Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v tejto skupine mesačne v priemere 840 EUR v hrubom, vysokoškolskí absolventi 1 340 EUR.

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2017 (v EUR)

graph-2-1
graph-2-2

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2017 (v EUR)

graph-3-1
graph-3-2

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Približne 13 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2017 v Banskobystrickom kraji, si nenašlo prácu do pol roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR