KOŠICKÝ KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac, 35 %, stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo v niektorom zamestnaní patriacom do hlavnej triedy Operátori a montéri strojov a zariadení.

Najviac vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (56 %).

Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádza mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2017

graph-1-1
graph-1-2
graph-1-legend-1
graph-1-legend-2
graph-1-legend-3

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov diplomovaná všeobecná sestra, sanitár, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, zdravotnícky asistent, zdravotnícky záchranár, hutník operátor

VŠ absolventi odborov všeobecné lekárstvo, aplikovaná informatika, hospodárska informatika, urgentná zdravotná starostlivosť, informatika

KOŠICKÝ KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v roku 2017 priemernú hrubú mesačnú mzdu 784 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 132 EUR.

Najlepšie zarábajúcou skupinou boli absolventi hlavnej skupiny odborov Technické vedy a náuky I. Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v tejto skupine mesačne v priemere 892 EUR v hrubom, vysokoškolskí absolventi 1 264 EUR.

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2017 (v EUR)

graph-2-1
graph-2-2

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2017 (v EUR)

graph-3-1
graph-3-2

KOŠICKÝ KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Približne 17 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2017 v Košickom kraji, si nenašlo prácu do pol roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR