KOŠICKÝ KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac (približne 25 %) stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia v Košickom kraji pracovali ako pracovníci v službách a obchode. Najviac vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (59 %).

V roku 2019 približne 42 % absolventov stredných škôl do 25 rokov v Košickom kraji si našlo prácu v korešpondujúcom zamestnaní k vyštudovanému odboru vzdelania. U vysokoškolákov do 30 rokov sa podiel pracujúcich v odbore vzdelania pohyboval na úrovni 56 %.

Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádzalo mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2019 v Košickom kraji

graph-1
graph-2
graph-legend-1
graph-legend-2
graph-legend-3

Najviac sa uplatnili vo vyštudovanom odbore absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium pred menej ako 5 rokmi v oblasti zdravotníctva a technických vied a náuk I. Viac ako 53 % absolventov z týchto odborov sa uplatnilo v korešpondujúcom zamestnaní. Naopak, najmenej sa uplatnili v odbore vzdelania absolventi z oblasti poľnohospodárstva a prírodných vied.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, ktorí pracujú v odbore vzdelania podľa hlavných skupín odborov vzdelania v Košickom kraji v roku 2019

graph-3

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov diplomovaná všeobecná sestra, zdravotnícky laborant, hutník operátor, sanitár, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, zdravotnícky asistent, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, sanitár.

VŠ absolventi odborov učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, urgentná zdravotná starostlivosť, informatika, ošetrovateľstvo, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, informatika, hospodárska informatika, predškolská a elementárna pedagogika, všeobecné lekárstvo.

KOŠICKÝ KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v Košickom kraji v roku 2019 priemernú hrubú mesačnú mzdu 936 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 240 EUR.

Pri porovnaní priemerných hrubých mesačných miezd absolventov do 30 rokov v Košickom kraji dominujú vysokoškoláci, ktorí v roku 2019 zarobili v priemere 1 170 EUR oproti stredoškolákom s 1 000 EUR-ami mesačne.

Najlepšie zarábajúcou skupinou boli absolventi hlavnej skupiny odborov Technické vedy a náuky I. Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v tejto skupine mesačne v priemere 1 041 EUR v hrubom, vysokoškolskí absolventi 1 457 EUR.

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov SŠ a VŠ do 5 rokov od ukončenia štúdia v hlavných skupinách odborov vzdelania v roku 2019 v Košickom kraji (v EUR)

graph-4
graph-5

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2019 (v EUR)

graph-6
graph-7

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2019 (v EUR)

graph-8
graph-9

KOŠICKÝ KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Takmer 12,5 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2019 v Košickom kraji, si nenašlo prácu do pol roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Z absolventov 2. alebo 3. stupňa na vysokých školách v roku 2019 v Košickom kraji bez predošlých pracovných skúseností bolo k decembru 2019 evidovaných ako nezamestnaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny približne 6,2 % absolventov.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR