NITRIANSKY KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac (približne 20 %) stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo v zamestnaní patriacom do hlavnej triedy operátori a montéri strojov a zariadení.

Najviac vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (46 %).

Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádza mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2018 v Nitrianskom kraji

graph-1-1
graph-1-2
graph-1-legend-1
graph-1-legend-2
graph-1-legend-3

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov diplomovaná všeobecná sestra, zdravotnícky asistent, sanitár, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

VŠ absolventi odborov diplomovaná všeobecná sestra, všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, katolícka teológia, urgentná zdravotná starostlivosť, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, psychológia, aplikovaná informatika

NITRIANSKY KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v Nitrianskom kraji v roku 2018 priemernú hrubú mesačnú mzdu 912 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 160 EUR.

Najlepšie zarábajúcou stredoškolskou skupinou boli absolventi hlavnej skupiny odborov Technické vedy a náuky I. Absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v tejto skupine mesačne v priemere 1 021 EUR v hrubom. Vysokoškolskí absolventi najlepšie zarábali v hlavnej skupine Technické vedy a náuky II, kde ich priemerná mzda bola na úrovni 1 718 EUR.

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2018 (v EUR)

graph-2-1
graph-2-2

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2018 (v EUR)

graph-3-1
graph-3-2

NITRIANSKY KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Približne 5 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2018 v Nitrianskom kraji, si nenašlo prácu do pol roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR