NITRIANSKY KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac (približne 21 %) stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia v Nitrianskom kraji pracovali ako operátori a montéri strojov a zariadení. Najviac vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (52 %).

V roku 2019 približne 42 % absolventov stredných škôl do 25 rokov v Nitrianskom kraji si našlo prácu v korešpondujúcom zamestnaní k vyštudovanému odboru vzdelania. U vysokoškolákov do 30 rokov sa podiel pracujúcich v odbore vzdelania pohyboval na úrovni 58 %.

Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádzalo mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2019 v Nitrianskom kraji

graph-1
graph-2
graph-legend-1
graph-legend-2
graph-legend-3

Najviac sa uplatnili vo vyštudovanom odbore absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium pred menej ako 5 rokmi v zdravotníctve a technických vedách a náukách I. Viac ako 85 % absolventov zdravotníctva sa uplatnilo v korešpondujúcom zamestnaní. Naopak, najmenej sa uplatnili v odbore absolventi z oblasti poľnohospodárstva.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, ktorí pracujú v odbore vzdelania podľa hlavných skupín odborov vzdelania v Nitrianskom kraji v roku 2019

graph-3

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov všeobecná sestra, zdravotnícky asistent, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sanitár, mechanik elektrotechnik, mechanik - mechatronik, strojárstvo, elektrotechnika.

VŠ absolventi odborov všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť, katolícka teológia, psychológia, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, rádiologická technika, predškolská a elementárna pedagogika.

NITRIANSKY KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v Nitrianskom kraji v roku 2019 priemernú hrubú mesačnú mzdu 982 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 226 EUR.

Pri porovnaní priemerných hrubých mesačných miezd absolventov do 30 rokov v Nitrianskom kraji dominujú vysokoškoláci, ktorí v roku 2019 zarobili v priemere 1 143 EUR oproti stredoškolákom s 1 035 EUR-ami mesačne.

Jednou z najlepšie zarábajúcou skupinou boli absolventi hlavnej skupiny odborov vzdelania Technické vedy a náuky I. Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v tejto skupine mesačne v priemere 1 087 EUR v hrubom, vysokoškolskí absolventi 1 573 EUR.

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov SŠ a VŠ do 5 rokov od ukončenia štúdia v hlavných skupinách odborov vzdelania v roku 2019 v Nitrianskom kraji (v EUR)

graph-4
graph-5

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2019 (v EUR)

graph-6
graph-7

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2019 (v EUR)

graph-8
graph-9

NITRIANSKY KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Takmer 7,2 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2019 v Nitrianskom kraji, si nenašlo prácu do pol roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Z absolventov 2. alebo 3. stupňa na vysokých školách v roku 2019 v Nitrianskom kraji bez predošlých pracovných skúseností bolo k decembru 2019 evidovaných ako nezamestnaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny takmer 5 % absolventov.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR