Uplatnenie absolventov v zamestnaní

Nájsť si prácu v odbore, ktorý bol vyštudovaný, je ideálny stav. Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si však prácu nachádza mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

V roku 2019 pracovalo 45 % stredoškolských absolventov a 56 % vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia v optimálnom, resp. alternatívnom odbore vzdelania, ktorý vyštudovali.

Od roku 2013 vzrástol podiel stredoškolských absolventov pracujúcich v odbore vzdelania do 5 rokov od ukončenia štúdia z 43 % na približne 45 %. V prípade vysokoškolských absolventov sa podiel absolventov pracujúcich v odbore vzdelania zvýšil o viac ako 6 %.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2019

graph-1
graph-2
graph-1-legend-1
graph-1-legend-2
graph-1-legend-3

V najväčšej miere sa uplatňujú v odbore vzdelania absolventi zdravotníckych odborov vzdelania. V najmenšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore vzdelania absolventi z oblasti poľnohospodárstva a z oblasti umeleckých smerov.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, ktorí pracujú v korešpondujúcom zamestnaní k vyštudovanému odboru vzdelania podľa hlavných skupín odborov vzdelania v roku 2019

graph-3

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov diplomovaná všeobecná sestra, zdravotnícky laborant, sanitár, diplomovaný fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár, špeciálna pedagogika, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, hutník operátor, elektromechanik, mechanik lietadiel a operátor gumárskej a plastikárskej výroby.

VŠ absolventi odborov diplomovaný rádiologický asistent, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, zubné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, urgentná zdravotná starostlivosť, informatika, ošetrovateľstvo.

V najmenšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov fotografický dizajn, podnikateľ pre rozvoj vidieka, styling a marketing, ekonomika pôdohospodárstva, dizajn, cestovný ruch, propagačné výtvarníctvo, kozmetička a vizážistka.

VŠ absolventi odborov geoturizmus, poľovníctvo, kulturológia, manažérstvo zdrojov, estetika, krajinárstvo, geografia, biotechnológie, získavanie a spracovanie zemských zdrojov.

Podiel absolventov, ktorí pracujú v inom ako vyštudovanom odbore vzdelania do 5 rokov od ukončenia štúdia je najvyšší pri stredoškolákoch v Trenčianskom a Trnavskom kraji, pri vysokoškolákoch v Bratislavskom a Košickom kraji.

V najväčšej miere pracujú v odbore vzdelania vysokoškolskí absolventi v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, v ktorých pracuje v optimálnom alebo alternatívnom zamestnaní viac ako 60 %.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí pracujú vo vyštudovanom odbore vzdelania podľa kraja do 5 rokov od ukončenia štúdia

graph-4

Z grafu nižšie môžeme vidieť, že najviac absolventov pracuje v optimálnom alebo alternatívnom zamestnaní do 5 rokov od ukončenia školy, resp. vo vekových kategóriách nad 55 rokov. Mimo vyštudovaný odbor sa v roku 2019 zamestnalo do 60 % absolventov stredných škôl a do 34 % absolventov vysokých škôl vo veku do 25 rokov, ktorí ukončili štúdium pred menej ako 5 rokmi.

Najviac absolventov stredných škôl pracuje mimo odbor vzdelania vo vekovej kategórií 25 – 29 rokov, u vysokoškolákov sú to absolventi vo veku 35 – 39 rokov.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí pracujú vo vyštudovanej oblasti do 5 rokov od ukončenia štúdia podľa vekových kategórií

graph-5
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR