Uplatnenie absolventov v zamestnaní

Nájsť si prácu v odbore, ktorý bol vyštudovaný, je ideálny stav. Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si však prácu nachádza mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

V roku 2018 pracovalo 63 % stredoškolských absolventov a 52 % vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Od roku 2012 vzrástol podiel stredoškolských absolventov pracujúcich mimo odbor vzdelania do 5 rokov od ukončenia štúdia z 57 % na takmer 63 %. V prípade vysokoškolských absolventov sa podiel absolventov pracujúcich mimo odbor vzdelania znížil o viac ako 1 %.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2018

graph-1
graph-2
graph-1-legend-1
graph-1-legend-2
graph-1-legend-3

V najväčšej miere sa uplatňujú v odbore vzdelania absolventi zdravotníckych odborov vzdelania. V najmenšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore vzdelania absolventi umeleckých smerov a z oblasti poľnohospodárstva.

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaná všeobecná sestra, sanitár, zdravotnícky laborant, mechanik opravár, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, strojný mechanik, hutník operátor

VŠ absolventi odborov rádiologický asistent, všeobecná sestra, všeobecné lekárstvo, pôrodná asistencia, ošetrovateľstvo, softvérové inžinierstvo, počítačové inžinierstvo, informatika

V najmenšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov odevný dizajn, scénické výtvarníctvo, fotograf, umelecký stolár, vinohradníctvo a ovocinárstvo, manažment cestovného ruchu, služby v cestovnom ruchu, agropodnikanie, strechár, kozmetička a vizážistka, animátor voľného času.

VŠ absolventi odborov poľnohospodárska a lesnícka technika, agrochémia a výživa rastlín, poľovníctvo, vidiecka turistika či kynológia, učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy, športová edukológia, neslovanské jazyky a literatúra

Podiel absolventov, ktorí pracujú v inom ako vyštudovanom odbore vzdelania do 5 rokov od ukončenia štúdia je najvyšší pri stredoškolákoch v Trenčianskom a Trnavskom kraji, pri vysokoškolákoch v Trnavskom a Košickom kraji.

V najväčšej miere pracujú v odbore vzdelania stredoškolskí absolventi v Nitrianskom a Prešovskom kraji a vysokoškolskí absolventi v Prešovskom a Banskobystrickom kraji.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí pracujú v inom ako vyštudovanom odbore vzdelania podľa kraja do 5 rokov od ukončenia štúdia

graph-2
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR