BRATISLAVSKÝ KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac (približne 26 %) stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia v Bratislavskom kraji pracovalo ako pracovníci v službách a obchode. Najviac vysokoškolských absolventov do 5  rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (58 %).

V prvom polroku 2020 približne 44 % absolventov stredných škôl do 25 rokov v Bratislavskom kraji si našlo prácu v korešpondujúcom zamestnaní k vyštudovanému odboru vzdelania. U vysokoškolákov do 30 rokov sa podiel pracujúcich v odbore vzdelania pohyboval na úrovni 56 %.

Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádzalo mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v prvom polroku 2020 v Bratislavskom kraji

graph-1
graph-2
graph-legend-1
graph-legend-2
graph-legend-3

V minulosti sa v dôsledku nedostatočnej kvantitatívnej a kvalitatívnej zhody medzi systémom vzdelávania a trhom práce uplatňovalo množstvo absolventov vysokých škôl v zamestnaniach s postačujúcim nižším ako vysokoškolským stupňom vzdelania.

V súčasnosti je problémom predovšetkým uplatnenie absolventov vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, z ktorých v Bratislavskom kraji v prvom polroku 2020 pracovalo na stredoškolskej pozícii približne 25 %. Absolventi, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie pred viac ako 5 rokmi, sa v prvom polroku 2020 v 18 % prípadov uplatnili na pozícii, ktorá vyžaduje stredoškolské vzdelanie.

Štruktúra absolventov vysokých škôl z hľadiska minimálneho požadovaného stupňa vzdelania vo vykonávanom zamestnaní v prvom polroku 2020 podľa doby od ukončenia štúdia v Bratislavskom kraji

graph-3

Najviac sa uplatnili vo vyštudovanom odbore absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium pred menej ako 5 rokmi v zdravotníctve a technických vedách a náukách I. Viac ako 82 % absolventov zdravotníctva sa uplatnilo v korešpondujúcom zamestnaní. Naopak, najmenej sa uplatnili v odbore absolventi v oblasti poľnohospodárstva a umenia.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, ktorí pracujú v odbore vzdelania podľa hlavných skupín odborov vzdelania v Bratislavskom kraji v prvom polroku 2020

graph-4

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov sanitár, diplomovaná všeobecná sestra, zdravotnícky asistent, zdravotnícky záchranár, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, zdravotnícky laborant, obchodná akadémia, elektrotechnika, kuchár.

VŠ absolventi odborov financie, bankovníctvo a investície - daňovníctvo a daňové poradenstvo, ošetrovateľstvo, zubné lekárstvo, urgentná zdravotná starostlivosť, pôrodná asistencia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctvo, všeobecné lekárstvo, aplikovaná informatika.

BRATISLAVSKÝ KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v Bratislavskom kraji v prvom polroku 2020 priemernú hrubú mesačnú mzdu 1 173 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 642 EUR.

Pri porovnaní priemerných hrubých mesačných miezd absolventov do 30 rokov v Bratislavskom kraji dominujú vysokoškoláci, ktorí v prvom polroku 2020 zarobili v priemere 1 502 EUR oproti stredoškolákom s 1 232 EUR‑ami mesačne.

Najlepšie zarábajúcou skupinou boli absolventi hlavnej skupiny odborov Technické vedy a náuky I. Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v tejto skupine mesačne v priemere 1 336 EUR v hrubom, vysokoškolskí absolventi 1 957 EUR.

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov SŠ a VŠ do 5 rokov od ukončenia štúdia v hlavných skupinách odborov vzdelania v prvom polroku 2020 v Bratislavskom kraji (v EUR)

graph-5
graph-6

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v prvom polroku 2020 (v EUR)

graph-7
graph-8

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v prvom polroku 2020 (v EUR)

graph-9
graph-10

BRATISLAVSKÝ KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Takmer 5 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2019 v Bratislavskom kraji, si nenašlo prácu do jedného roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Z absolventov 2. alebo 3. stupňa na vysokých školách v roku 2019 v Bratislavskom kraji bez predošlých pracovných skúseností bolo k júnu 2020 evidovaných ako nezamestnaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 0,8 % absolventov.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR