BRATISLAVSKÝ KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac (takmer 20 %) stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia v Bratislavskom kraji pracovalo ako technickí a odborní pracovníci. Najviac vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (56 %).

V roku 2019 približne 43 % absolventov stredných škôl do 25 rokov v Bratislavskom kraji si našlo prácu v korešpondujúcom zamestnaní k vyštudovanému odboru vzdelania. U vysokoškolákov do 30 rokov sa podiel pracujúcich v odbore vzdelania pohyboval na úrovni 54 %.

Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádzalo mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2019 v Bratislavskom kraji

graph-1
graph-2
graph-legend-1
graph-legend-2
graph-legend-3

Najviac sa uplatnili vo vyštudovanom odbore absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium pred menej ako 5 rokmi v zdravotníctve a technických vedách a náukách I. Viac ako 83 % absolventov zdravotníctva sa uplatnilo v korešpondujúcom zamestnaní. Naopak, najmenej sa uplatnili v odbore absolventi v oblasti poľnohospodárstva a umenia.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, ktorí pracujú v odbore vzdelania podľa hlavných skupín odborov vzdelania v Bratislavskom kraji v roku 2019

graph-3

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov diplomovaná všeobecná sestra, sanitár, diplomovaný fyzioterapeut, zdravotnícky asistent, zdravotnícky laborant, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, elektromechanik - silnoprúdová technika, obchodná akadémia, strojárstvo.

VŠ absolventi odborov zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, aplikovaná informatika, urgentná zdravotná starostlivosť, všeobecné lekárstvo, pôrodná asistencia, financie, bankovníctvo a investovanie, informatika.

BRATISLAVSKÝ KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v Bratislavskom kraji v roku 2019 priemernú hrubú mesačnú mzdu 1 215 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 563 EUR.

Pri porovnaní priemerných hrubých mesačných miezd absolventov do 30 rokov v Bratislavskom kraji dominujú vysokoškoláci, ktorí v roku 2019 zarobili v priemere 1 470 EUR oproti stredoškolákom s 1 330 EUR-ami mesačne.

Najlepšie zarábajúcou skupinou boli absolventi hlavnej skupiny odborov Technické vedy a náuky I. Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v tejto skupine mesačne v priemere 1 459 EUR v hrubom, vysokoškolskí absolventi 1 904 EUR.

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov SŠ a VŠ do 5 rokov od ukončenia štúdia v hlavných skupinách odborov vzdelania v roku 2019 v Bratislavskom kraji (v EUR)

graph-4
graph-5

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2019 (v EUR)

graph-6
graph-7

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2019 (v EUR)

graph-8
graph-9

BRATISLAVSKÝ KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Takmer 4 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2019 v Bratislavskom kraji, si nenašlo prácu do pol roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Z absolventov 2. alebo 3. stupňa na vysokých školách v roku 2019 v Bratislavskom kraji bez predošlých pracovných skúseností bolo k decembru 2019 evidovaných ako nezamestnaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 1,5 % absolventov.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR