BRATISLAVSKÝ KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac (34 %) stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia v Bratislavskom kraji pracovalo v službách a obchode.

Najviac vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (36 %).

Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádzalo mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2017

graph-1-1
graph-1-2
graph-1-legend-1
graph-1-legend-2
graph-1-legend-3

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov diplomovaná všeobecná sestra, sanitár, diplomovaný fyzioterapeut, zdravotnícky asistent, zdravotnícky laborant, mechanik lietadiel

VŠ absolventi odborov ošetrovateľstvo, všeobecné lekárstvo, softvérové inžinierstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, počítačové inžinierstvo, pôrodná asistencia

BRATISLAVSKÝ KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v roku 2017 priemernú hrubú mesačnú mzdu 1 018 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 417 EUR.

Najlepšie zarábajúcou skupinou boli absolventi hlavnej skupiny odborov Technické vedy a náuky I. Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v tejto skupine mesačne v priemere 1 220 EUR v hrubom, vysokoškolskí absolventi 1 740 EUR.

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2017 (v EUR)

graph-2-1
graph-2-2

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2017 (v EUR)

graph-3-1
graph-3-2

BRATISLAVSKÝ KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Približne 5 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2017 v Bratislavskom kraji, si nenašlo prácu do pol roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR