TRNAVSKÝ KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac (približne 24 %) stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia v Trnavskom kraji pracovali ako operátori a montéri strojov a zariadení. Najviac vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (51 %).

V roku 2019 približne 40 % absolventov stredných škôl do 25 rokov v Trnavskom kraji si našlo prácu v korešpondujúcom zamestnaní k vyštudovanému odboru vzdelania. U vysokoškolákov do 30 rokov sa podiel pracujúcich v odbore vzdelania pohyboval na úrovni 57 %.

Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádzalo mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2019 v Trnavskom kraji

graph-1
graph-2
graph-legend-1
graph-legend-2
graph-legend-3

Najviac sa uplatnili vo vyštudovanom odbore absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium pred menej ako 5 rokmi v zdravotníctve a technických vedách a náukách I. Viac ako 85 % absolventov zdravotníctva sa uplatnilo v korešpondujúcom zamestnaní. Naopak, najmenej sa uplatnili v odbore absolventi v oblasti poľnohospodárstva a prírodných vied.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, ktorí pracujú v odbore vzdelania podľa hlavných skupín odborov vzdelania v Trnavskom kraji v roku 2019

graph-3

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov zdravotnícky asistent, sanitár, masér, mechanik opravár, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, strojárstvo, elektrotechnika, obrábač kovov, mechanik nastavovač.

VŠ absolventi odborov učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, fyzioterapia, všeobecné lekárstvo, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, ošetrovateľstvo, právo, predškolská a elementárna pedagogika.

TRNAVSKÝ KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v Trnavskom kraji v roku 2019 priemernú hrubú mesačnú mzdu 1 058 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 311 EUR.

Pri porovnaní priemerných hrubých mesačných miezd absolventov do 30 rokov v Trnavskom kraji dominujú vysokoškoláci, ktorí v roku 2019 zarobili v priemere 1 226 EUR oproti stredoškolákom s 1 136 EUR-ami mesačne.

Najlepšie zarábajúcou skupinou boli absolventi hlavnej skupiny odborov Technické vedy a náuky I. Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v tejto skupine mesačne v priemere 1 174 EUR v hrubom, vysokoškolskí absolventi 1 550 EUR.

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov SŠ a VŠ do 5 rokov od ukončenia štúdia v hlavných skupinách odborov vzdelania v roku 2019 v Trnavskom kraji (v EUR)

graph-4
graph-5

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2019 (v EUR)

graph-6
graph-7

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2019 (v EUR)

graph-8
graph-9

TRNAVSKÝ KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Takmer 6,6 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2019 v Trnavskom kraji, si nenašlo prácu do pol roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Z absolventov 2. alebo 3. stupňa na vysokých školách v roku 2019 v Trnavskom kraji bez predošlých pracovných skúseností bolo k decembru 2019 evidovaných ako nezamestnaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny približne 4 % absolventov.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR