TRNAVSKÝ KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac (približne 24 %) stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia v Trnavskom kraji pracovali ako operátori a montéri strojov a zariadení. Najviac vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (56 %).

V prvom polroku 2020 približne 43 % absolventov stredných škôl do 25 rokov v Trnavskom kraji si našlo prácu v korešpondujúcom zamestnaní k vyštudovanému odboru vzdelania. U vysokoškolákov do 30 rokov sa podiel pracujúcich v odbore vzdelania pohyboval na úrovni 60 %.

Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádzalo mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v prvom polroku 2020 v Trnavskom kraji

graph-1
graph-2
graph-legend-1
graph-legend-2
graph-legend-3

V minulosti sa v dôsledku nedostatočnej kvantitatívnej a kvalitatívnej zhody medzi systémom vzdelávania a trhom práce uplatňovalo množstvo absolventov vysokých škôl v zamestnaniach s postačujúcim nižším ako vysokoškolským stupňom vzdelania.

V súčasnosti je problémom predovšetkým uplatnenie absolventov vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, z ktorých v Trnavskom kraji v prvom polroku 2020 pracovalo na stredoškolskej pozícii približne 28 %. Absolventi, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie pred viac ako 5 rokmi, sa v prvom polroku 2020 v 22 % prípadov uplatnili na pozícii, ktorá vyžaduje stredoškolské vzdelanie.

Štruktúra absolventov vysokých škôl z hľadiska minimálneho požadovaného stupňa vzdelania vo vykonávanom zamestnaní v prvom polroku 2020 podľa doby od ukončenia štúdia v Trnavskom kraji

graph-3

Najviac sa uplatnili vo vyštudovanom odbore absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium pred menej ako 5 rokmi v zdravotníctve a technických vedách a náukách I. Viac ako 84 % absolventov zdravotníctva sa uplatnilo v korešpondujúcom zamestnaní. Naopak, najmenej sa uplatnili v odbore absolventi v oblasti poľnohospodárstva a prírodných vied.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, ktorí pracujú v odbore vzdelania podľa hlavných skupín odborov vzdelania v Trnavskom kraji v prvom polroku 2020

graph-4

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov zdravotnícky asistent, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sanitár, masér, elektrotechnika, mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik, obchodná akadémia, hotelová akadémia.

VŠ absolventi odborov všeobecné lekárstvo, fyzioterapia, ošetrovateľstvo, právo, výrobné technológie, priemyselné manažérstvo, priemyselné inžinierstvo.

TRNAVSKÝ KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v Trnavskom kraji v prvom polroku 2020 priemernú hrubú mesačnú mzdu 1 065 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 377 EUR.

Pri porovnaní priemerných hrubých mesačných miezd absolventov do 30 rokov v Trnavskom kraji dominujú vysokoškoláci, ktorí v prvom polroku 2020 zarobili v priemere 1 255 EUR oproti stredoškolákom s 1 148 EUR‑ami mesačne.

Najlepšie zarábajúcou skupinou boli absolventi hlavnej skupiny odborov Technické vedy a náuky I. Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v tejto skupine mesačne v priemere 1 160 EUR v hrubom, vysokoškolskí absolventi 1 705 EUR.

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov SŠ a VŠ do 5 rokov od ukončenia štúdia v hlavných skupinách odborov vzdelania v prvom polroku 2020 v Trnavskom kraji (v EUR)

graph-5
graph-6

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v prvom polroku 2020 (v EUR)

graph-7
graph-8

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v prvom polroku 2020 (v EUR)

graph-9
graph-10

TRNAVSKÝ KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Takmer 6,5 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2019 v Trnavskom kraji, si nenašlo prácu do jedného roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Z absolventov 2. alebo 3. stupňa na vysokých školách v roku 2020 v Trnavskom kraji bez predošlých pracovných skúseností bolo k júnu 2020 evidovaných ako nezamestnaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny približne 1,6 % absolventov.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR