ŽILINSKÝ KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac (približne 23 %) stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia v Žilinskom kraji pracovali ako kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Najviac vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (57 %).

V roku 2019 približne 44 % absolventov stredných škôl do 25 rokov v Žilinskom kraji si našlo prácu v korešpondujúcom zamestnaní k vyštudovanému odboru vzdelania. U vysokoškolákov do 30 rokov sa podiel pracujúcich mimo odbor vzdelania pohyboval na úrovni 60 %.

Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádzalo mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2019 v Žilinskom kraji

graph-1
graph-2
graph-legend-1
graph-legend-2
graph-legend-3

Najviac sa uplatnili vo vyštudovanom odbore absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium pred menej ako 5 rokmi v zdravotníctve a technických vedách a náukách I. Viac ako 80 % absolventov zdravotníctva sa uplatnilo v korešpondujúcom zamestnaní. Naopak, najmenej sa uplatnili v odbore absolventi v oblasti poľnohospodárstva a prírodných vied.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, ktorí pracujú v odbore vzdelania podľa hlavných skupín odborov vzdelania v Žilinskom kraji v roku 2019

graph-3

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov diplomovaná všeobecná sestra, zdravotnícky asistent, obrábač kovov, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, mechanik nastavovač, sanitár, strojný mechanik, strojárstvo.

VŠ absolventi odborov rádiologická technika, ošetrovateľstvo, aplikovaná informatika, všeobecné lekárstvo, predškolská a elementárna pedagogika, urgentná zdravotná starostlivosť, počítačové inžinierstvo, informatika.

ŽILINSKÝ KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v Žilinskom kraji v roku 2019 priemernú hrubú mesačnú mzdu 1 030 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 245 EUR.

Pri porovnaní priemerných hrubých mesačných miezd absolventov do 30 rokov v Žilinskom kraji dominujú vysokoškoláci, ktorí v roku 2019 zarobili v priemere 1 166 EUR oproti stredoškolákom s 1 115 EUR-ami mesačne.

Najlepšie zarábajúcou skupinou boli absolventi hlavnej skupiny odborov Technické vedy a náuky I. Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v tejto skupine mesačne v priemere 1 146 EUR v hrubom, vysokoškolskí absolventi 1 473 EUR.

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov SŠ a VŠ do 5 rokov od ukončenia štúdia v hlavných skupinách odborov vzdelania v roku 2019 v Žilinskom kraji (v EUR)

graph-4
graph-5

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2019 (v EUR)

graph-6
graph-7

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2019 (v EUR)

graph-8
graph-9

ŽILINSKÝ KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Približne 8,4 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2019 v Žilinskom kraji, si nenašlo prácu do pol roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Z absolventov 2. alebo 3. stupňa na vysokých školách v roku 2019 v Žilinskom kraji bez predošlých pracovných skúseností bolo k decembru 2019 evidovaných ako nezamestnaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny takmer 8 % absolventov.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR