ŽILINSKÝ KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac (32 %) stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo v niektorom zamestnaní patriacom do hlavnej triedy Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci.

Najviac vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (51 %).

Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádza mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2017

graph-1-1
graph-1-2
graph-1-legend-1
graph-1-legend-2
graph-1-legend-3

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov diplomovaná všeobecná sestra, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, zdravotnícky asistent, sanitár, strojný mechanik

VŠ absolventi odborov všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, predškolská a elementárna pedagogika, urgentná zdravotná starostlivosť, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

ŽILINSKÝ KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v roku 2017 priemernú hrubú mesačnú mzdu 887 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 150 EUR.

Najlepšie zarábajúcou skupinou boli absolventi hlavnej skupiny odborov Technické vedy a náuky I. Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v tejto skupine mesačne v priemere 1 016 EUR v hrubom, vysokoškolskí absolventi 1 388 EUR.

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2017 (v EUR)

graph-2-1
graph-2-2

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2017 (v EUR)

graph-3-1
graph-3-2

ŽILINSKÝ KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Približne 9 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2017 v Žilinskom kraji, si nenašlo prácu do pol roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR