ŽILINSKÝ KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac (približne 23 %) stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia v Žilinskom kraji pracovali ako kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Najviac vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (59 %).

V prvom polroku 2020 približne 46 % absolventov stredných škôl do 25 rokov v Žilinskom kraji si našlo prácu v korešpondujúcom zamestnaní k vyštudovanému odboru vzdelania. U vysokoškolákov do 30 rokov sa podiel pracujúcich mimo odbor vzdelania pohyboval na úrovni 63 %.

Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádzalo mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v prvom polroku 2020 v Žilinskom kraji

graph-1
graph-2
graph-legend-1
graph-legend-2
graph-legend-3

V minulosti sa v dôsledku nedostatočnej kvantitatívnej a kvalitatívnej zhody medzi systémom vzdelávania a trhom práce uplatňovalo množstvo absolventov vysokých škôl v zamestnaniach s postačujúcim nižším ako vysokoškolským stupňom vzdelania.

V súčasnosti je problémom predovšetkým uplatnenie absolventov vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, z ktorých v Žilinskom kraji v prvom polroku 2020 pracovalo na stredoškolskej pozícii približne 28 %. Absolventi, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie pred viac ako 5 rokmi, sa v prvom polroku 2020 v 24 % prípadov uplatnili na pozícii, ktorá vyžaduje stredoškolské vzdelanie.

Štruktúra absolventov vysokých škôl z hľadiska minimálneho požadovaného stupňa vzdelania vo vykonávanom zamestnaní v prvom polroku 2020 podľa doby od ukončenia štúdia v Žilinskom

graph-3

Najviac sa uplatnili vo vyštudovanom odbore absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium pred menej ako 5 rokmi v zdravotníctve a technických vedách a náukách I. Viac ako 83 % absolventov zdravotníctva sa uplatnilo v korešpondujúcom zamestnaní. Naopak, najmenej sa uplatnili v odbore absolventi v oblasti poľnohospodárstva a prírodných vied.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, ktorí pracujú v odbore vzdelania podľa hlavných skupín odborov vzdelania v Žilinskom kraji v prvom polroku 2020

graph-4

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov diplomovaná všeobecná sestra, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, zdravotnícky asistent, masér, sanitár, mechanik nastavovač, strojný mechanik, elektromechanik - silnoprúdová technika, zdravotnícky záchranár.

VŠ absolventi odborov urgentná zdravotná starostlivosť, všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, predškolská a elementárna pedagogika, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, počítačové inžinierstvo, informačné systémy, informatika.

ŽILINSKÝ KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v Žilinskom kraji v prvom polroku 2020 priemernú hrubú mesačnú mzdu 1 016 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 341 EUR.

Pri porovnaní priemerných hrubých mesačných miezd absolventov do 30 rokov v Žilinskom kraji dominujú vysokoškoláci, ktorí v prvom polroku 2020 zarobili v priemere 1 213 EUR oproti stredoškolákom s 1 054 EUR‑ami mesačne.

Najlepšie zarábajúcimi skupinami boli absolventi hlavných skupín odborov Technické vedy a náuky I a Zdravotníctvo. Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v hlavnej skupine odborov Technické vedy a náuky I mesačne v priemere 1 099 EUR v hrubom, vysokoškolskí absolventi 1 538 EUR. Najvyššiu priemernú hrubú mesačnú mzdu do 5 rokov od ukončenia štúdia mali vysokoškolskí absolventi hlavnej skupiny odborov vzdelania Zdravotníctvo, ktorí v prvom polroku 2020 zarábali v priemere 1 555 EUR mesačne.

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov SŠ a VŠ do 5 rokov od ukončenia štúdia v hlavných skupinách odborov vzdelania v prvom polroku 2020 v Žilinskom kraji (v EUR)

graph-5
graph-6

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v prvom polroku 2020 (v EUR)

graph-7
graph-8

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v prvom polroku 2020 (v EUR)

graph-9
graph-10

ŽILINSKÝ KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Približne 6,7 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2019 v Žilinskom kraji, si nenašlo prácu do jedného roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Z absolventov 2. alebo 3. stupňa na vysokých školách v roku 2019 v Žilinskom kraji bez predošlých pracovných skúseností bolo k júnu 2020 evidovaných ako nezamestnaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny takmer 3,7 % absolventov.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR