Mzdy absolventov v jednotlivých odboroch

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnancov so stredoškolským vzdelaním bola na Slovensku v roku 2019 na úrovni 1 185 EUR a u absolventov vysokých škôl na úrovni 1 740 EUR. Výška mzdy absolventov sa však líši pre jednotlivé odbory vzdelávania a taktiež je rôzna z hľadiska dosiahnutého vzdelania, kraja, či veku.

Najvyššie priemerné hrubé mesačné mzdy majú absolventi technických smerov, najnižšie absolventi umeleckých smerov.

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov všetkých hlavných skupín odborov vzdelania rástli aj v uplynulom roku. Rýchlejšie však rástli mzdy absolventom stredných škôl, ako tým vysokoškolským.

Priemerná mzda absolventov stredných škôl Technických vied a náuk I do 5 rokov od ukončenia štúdia dosiahla v roku 2019 približne 1 126 EUR (1 579 EUR pri vysokoškolákoch), kým absolventi umeleckých odborov vzdelania zarábali v priemere v hrubom len približne 909 EUR (1 032 EUR pri vysokoškolákoch).

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov (v EUR) stredných a vysokých škôl v hlavných skupinách odborov vzdelania v Slovenskej republike v roku 2019

graph-1
graph-2

Najlepšie zarábajúcimi stredoškolákmi sú absolventi odborov ako operátor gumárskej a plastikárskej výroby, strojárstvo, zdravotnícky záchranár a elektrotechnika – elektronické zariadenia. Títo absolventi majú do 5 rokov od ukončenia štúdia priemernú hrubú mesačnú mzdu viac ako 1 300 EUR.

Pri vysokoškolákoch sú to zase absolventi najmä IT odborov ako priemyselné inžinierstvo, softvérové inžinierstvo, strojárske technológie, ale aj z odboru kvantitatívne metódy v ekonómii (viac ako 2 100 EUR mesačne v hrubom).

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2019 (v EUR)

graph-3
graph-4

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2019 (v EUR)

graph-5
graph-6

Výška mzdy sa v jednotlivých krajoch líši. Absolventi zarábajú najviac v Bratislavskom kraji a v Trnavskom kraji, naopak najnižšia priemerná hrubá mesačná mzda je v Prešovskom kraji.

Stredoškoláci do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábajú najviac v Bratislavskom kraji. Týka sa to všetkých hlavných skupín odborov vzdelania okrem absolventov Poľnohospodársko-lesníckych a veterinárnych vied a náuk, kde absolventi najviac zarábali v roku 2019 v Nitrianskom kraji, a to 1 154 EUR mesačne v hrubom. V Prešovskom kraji môžu absolventi stredných škôl očakávať v priemere o 35 % nižšie mzdy ako v Bratislavskom kraji, pričom sa to týka absolventov všetkých hlavných skupín odborov vzdelania.

Rovnako tak pri vysokoškolských absolventoch dominuje vo väčšine hlavných skupín odborov vzdelania Bratislavský kraj s výrazne vyššími mzdami oproti ostatným krajom. Najväčší rozdiel je u absolventov Spoločenských vied, náuk a služieb I, kde v Bratislavskom kraji zarobia absolventi v priemere o 59 % viac ako absolventi v Prešovskom kraji. Je to spôsobené regionálnymi rozdielmi v mzdách, ale aj štruktúrou absolventov.

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia v Slovenskej republike v roku 2019 podľa krajov (v EUR)

graph-7

Absolventi stredných škôl mali najvyššie mzdy vo veku 40 – 44 rokov, u vysokoškolákov to bolo vo veku 45 – 49 rokov. Naopak, najmenej zarábali absolventi bez ohľadu na stupeň štúdia a odbor vzdelania hneď po ukončení školy, teda vo veku 20 – 24 rokov. Stredoškoláci majú nižšiu diferenciáciu priemerných miezd podľa veku v porovnaní s absolventmi vysokých škôl.

Vývoj priemernej hrubej mesačnej mzdy absolventov stredných a vysokých škôl v jednotlivých vekových kategóriách v Slovenskej republike v roku 2019

graph-8
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR