Mzdy absolventov v jednotlivých odboroch

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnancov so stredoškolským vzdelaním bola na Slovensku v prvom polroku 2020 na úrovni 1 180 EUR a u absolventov vysokých škôl na úrovni 1 710 EUR. Výška mzdy absolventov sa však líši pre jednotlivé odbory vzdelávania a taktiež je rôzna z hľadiska dosiahnutého vzdelania, kraja, či veku.

Najvyššie priemerné hrubé mesačné mzdy majú absolventi technických smerov, najnižšie absolventi umeleckých smerov.

Priemerná mzda absolventov stredných škôl Technických vied a náuk I do 5 rokov od ukončenia štúdia dosiahla v druhom polroku 2020 približne 1 107 EUR (1 633 EUR pri vysokoškolákoch), kým absolventi umeleckých odborov vzdelania zarábali v priemere v hrubom len približne 916 EUR (1 085 EUR pri vysokoškolákoch).

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov (v EUR) stredných a vysokých škôl v hlavných skupinách odborov vzdelania v Slovenskej republike v prvom polroku 2020

graph-1
graph-2

Najlepšie zarábajúcimi stredoškolákmi sú absolventi odborov ako operátor gumárskej a plastikárskej výroby, strojárstvo – podnikanie a služby a zdravotnícky záchranár. Títo absolventi majú do 5 rokov od ukončenia štúdia priemernú hrubú mesačnú mzdu viac ako 1 300 EUR.

Pri vysokoškolákoch sú to zase absolventi najmä technických smerov ako strojárske technológie alebo softvérové inžinierstvo, ale aj z odborov ako marketingový a obchodný manažment, medzinárodné ekonomické vzťahy alebo meranie a skúšobníctvo (viac ako 2 200 EUR mesačne v hrubom).

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v prvom polroku 2020 (v EUR)

graph-3
graph-4

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v prvom polroku 2020 (v EUR)

graph-5
graph-6

Výška mzdy sa v jednotlivých krajoch líši. Absolventi zarábajú najviac v Bratislavskom kraji a v Trnavskom kraji, naopak, najnižšia priemerná hrubá mesačná mzda je v Prešovskom kraji.

Stredoškoláci do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábajú najviac v Bratislavskom kraji. Týka sa to všetkých hlavných skupín odborov vzdelania. V Prešovskom kraji môžu absolventi stredných škôl očakávať v priemere o 25 % nižšie mzdy ako v Bratislavskom kraji.

Rovnako tak pri vysokoškolských absolventoch dominuje vo väčšine hlavných skupín odborov vzdelania Bratislavský kraj s výrazne vyššími mzdami oproti ostatným krajom. Výnimku tvoria absolventi Technických vied a náuk II, kde absolventi najviac zarábali v prvom polroku v Nitrianskom kraji, a to 1 933 EUR mesačne v hrubom. Najväčší rozdiel je u absolventov Technických vied a náuk I, kde v Bratislavskom kraji zarobia absolventi v priemere o 64 % viac ako absolventi v Prešovskom kraji. Je to spôsobené regionálnymi rozdielmi v mzdách, ale aj štruktúrou absolventov.

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia v Slovenskej republike v prvom polroku 2020 podľa krajov (v EUR)

graph-7

Absolventi stredných škôl mali najvyššie mzdy vo veku 35 – 39 rokov, u vysokoškolákov to bolo vo veku 45 – 49 rokov. Naopak, najmenej zarábali absolventi bez ohľadu na stupeň štúdia a odbor vzdelania hneď po ukončení školy, teda vo veku 20 – 24 rokov. Stredoškoláci majú nižšiu diferenciáciu priemerných miezd podľa veku v porovnaní s absolventmi vysokých škôl.

Vývoj priemernej hrubej mesačnej mzdy absolventov stredných a vysokých škôl v jednotlivých vekových kategóriách v Slovenskej republike v prvom polroku 2020

graph-8
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR