Mzdy absolventov
jednotlivých odborov

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnancov so stredoškolským vzdelaním bola na Slovensku v roku 2017 na úrovni 1 013 EUR a zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním na úrovni 1 599 EUR. Výška mzdy absolventov sa však líši pre jednotlivé odbory vzdelávania a taktiež je rôzna z hľadiska dosiahnutého vzdelania, kraja, či veku.

Najvyššie priemerné hrubé mesačné mzdy majú absolventi technických smerov, najnižšie absolventi umeleckých smerov.

Priemerná hrubá mesačná mzda absolventov stredných škôl Technických vied a náuk I do 5 rokov od ukončenia štúdia dosiahla v roku 2017 približne 957 EUR (1 444 EUR pri vysokoškolákoch), kým absolventi umeleckých odborov vzdelania zarábali v priemere v hrubom len približne 755 EUR (898 EUR pri vysokoškolákoch).

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov (v EUR) stredných a vysokých škôl v hlavných skupinách odborov vzdelania v Slovenskej republike v roku 2017

graph-3-1
graph-3-2

Najlepšie zarábajúcimi stredoškolákmi sú absolventi hutníctva, gumárskej a plastikárskej výroby, strojárstva. Títo absolventi majú do 5 rokov od ukončenia štúdia priemernú hrubú mesačnú mzdu vyššiu ako 1 000 EUR.

Pri vysokoškolákoch sú to zase absolventi softvérového inžinierstva a chirurgie, ktorí zarábajú v priemere mesačne viac ako 2 000 EUR v hrubom.

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2017 (v EUR)

graph-4-1
graph-4-2

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2017 (v EUR)

graph-5-1
graph-5-2

Výška priemernej hrubej mesačnej mzdy sa v jednotlivých krajoch líši. Absolventi zarábajú najviac v Bratislavskom a Trnavskom kraji, najmenej v Prešovskom kraji.

Stredoškoláci do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábajú najviac v Bratislavskom kraji. Týka sa to všetkých hlavných skupín odborov vzdelania okrem Vied a náuk o kultúre a umení, kde s priemernou hrubou mesačnou mzdou na úrovni 775 EUR sú až v druhej polovici spektra v porovnaní s ostatnými krajmi. V Prešovskom kraji môžu absolventi stredných škôl očakávať v priemere o 30 % až 40 % nižšie priemerné hrubé mesačné mzdy ako v Bratislavskom kraji, čo sa týka absolventov všetkých hlavných skupín odborov vzdelania.

Rovnako tak pri vysokoškolských absolventoch dominuje vo všetkých hlavných skupinách odborov vzdelania Bratislavský kraj s výrazne vyššími priemernými hrubými mesačnými mzdami oproti ostatným krajom.

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia v Slovenskej republike v roku 2017 podľa krajov (v EUR)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR