PREŠOVSKÝ KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac (približne 25 %) stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia v Prešovskom kraji pracovali ako pracovníci v službách a obchode. Najviac vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (58 %).

V roku 2019 približne 44 % absolventov stredných škôl do 25 rokov v Prešovskom kraji si našlo prácu v korešpondujúcom zamestnaní k vyštudovanému odboru vzdelania. U vysokoškolákov do 30 rokov sa podiel pracujúcich v odbore vzdelania pohyboval na úrovni 68 %.

Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádzalo mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2019 v Prešovskom kraji

graph-1
graph-2
graph-legend-1
graph-legend-2
graph-legend-3

Najviac sa uplatnili vo vyštudovanom odbore absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium pred menej ako 5 rokmi v zdravotníctve a spoločenských vedách. Viac ako 85 % absolventov zdravotníctva sa uplatnilo v odbore vzdelania. Naopak, najmenej sa uplatnili v odbore absolventi v oblasti poľnohospodárstva a prírodných vied.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, ktorí pracujú v odbore vzdelania podľa hlavných skupín odborov vzdelania v Prešovskom kraji v roku 2019

graph-3

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov sanitár, operátor tlače, zdravotnícky asistent, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, masér, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

VŠ absolventi odborov farmácia, všeobecné lekárstvo, pôrodná asistencia, ošetrovateľstvo, rádiologická technika, urgentná zdravotná starostlivosť, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, psychológia, predškolská a elementárna pedagogika.

PREŠOVSKÝ KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v Prešovskom kraji v roku 2019 priemernú hrubú mesačnú mzdu 898 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 100 EUR.

Pri porovnaní priemerných hrubých mesačných miezd absolventov do 30 rokov v Prešovskom kraji dominujú vysokoškoláci, ktorí v roku 2019 zarobili v priemere 927 EUR oproti stredoškolákom s 1 045 EUR-ami mesačne.

Jednou z najlepšie zarábajúcich skupín boli absolventi hlavnej skupiny odborov Technické vedy a náuky I. Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v tejto skupine mesačne v priemere 1 004 EUR v hrubom, vysokoškolskí absolventi 1 225 EUR.

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov SŠ a VŠ do 5 rokov od ukončenia štúdia v hlavných skupinách odborov vzdelania v roku 2019 v Prešovskom kraji (v EUR)

graph-4
graph-5

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2019 (v EUR)

graph-6
graph-7

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2019 (v EUR)

graph-8
graph-9

PREŠOVSKÝ KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Takmer 16 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2019 v Prešovskom kraji, si nenašlo prácu do pol roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Z absolventov 2. alebo 3. stupňa na vysokých školách v roku 2019 v Prešovskom kraji bez predošlých pracovných skúseností bolo k decembru 2019 evidovaných ako nezamestnaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny takmer 21 % absolventov.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR