PREŠOVSKÝ KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac (takmer 23 %) stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo v niektorom zamestnaní patriacom do hlavnej triedy operátori a montéri strojov a zariadení.

Najviac vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (53 %).

Veľká časť stredoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádza mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2018 v Prešovskom kraji

graph-1-1
graph-1-2
graph-1-legend-1
graph-1-legend-2
graph-1-legend-3

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov sanitár, zdravotnícky asistent, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, operátor tlače, masér

VŠ absolventi odborov učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, farmácia, všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť, pôrodná asistencia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

PREŠOVSKÝ KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v Prešovskom kraji v roku 2018 priemernú hrubú mesačnú mzdu 809 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 067 EUR.

Najlepšie zarábajúcou skupinou v prípade stredoškolákov boli absolventi hlavnej skupiny odborov Technické vedy a náuky I. Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v tejto skupine mesačne v priemere 894 EUR v hrubom. V prípade vysokoškolákov najvyššiu mzdu mali absolventi hlavnej skupiny Technické vedy a náuky II, a to 1 276 EUR.

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2018 (v EUR)

graph-2-1
graph-2-2

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2018 (v EUR)

graph-3-1
graph-3-2

PREŠOVSKÝ KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Približne 14 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2018 v Prešovskom kraji, si nenašlo prácu do pol roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR