PREŠOVSKÝ KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac (približne 22 %) stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia v Prešovskom kraji pracovali ako technici a odborní pracovníci. Najviac vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (61 %).

V prvom polroku 2020 približne 45 % absolventov stredných škôl do 25 rokov v Prešovskom kraji si našlo prácu v korešpondujúcom zamestnaní k vyštudovanému odboru vzdelania. U vysokoškolákov do 30 rokov sa podiel pracujúcich v odbore vzdelania pohyboval na úrovni 69 %.

Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádzalo mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v prvom polroku 2020 v Prešovskom kraji

graph-1
graph-2
graph-legend-1
graph-legend-2
graph-legend-3

V minulosti sa v dôsledku nedostatočnej kvantitatívnej a kvalitatívnej zhody medzi systémom vzdelávania a trhom práce uplatňovalo množstvo absolventov vysokých škôl v zamestnaniach s postačujúcim nižším ako vysokoškolským stupňom vzdelania.

V súčasnosti je problémom predovšetkým uplatnenie absolventov vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, z ktorých v Prešovskom kraji v prvom polroku 2020 pracovalo na stredoškolskej pozícii približne 27 %. Absolventi, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie pred viac ako 5 rokmi, sa v prvom polroku 2020 v 20 % prípadov uplatnili na pozícii, ktorá vyžaduje stredoškolské vzdelanie.

Štruktúra absolventov vysokých škôl z hľadiska minimálneho požadovaného stupňa vzdelania vo vykonávanom zamestnaní v prvom polroku 2020 podľa doby od ukončenia štúdia v Prešovskom kraji

graph-3

Najviac sa uplatnili vo vyštudovanom odbore absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium pred menej ako 5 rokmi v zdravotníctve a spoločenských vedách. Viac ako 88 % absolventov zdravotníctva sa uplatnilo v odbore vzdelania. Naopak, najmenej sa uplatnili v odbore absolventi v oblasti poľnohospodárstva a prírodných vied.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, ktorí pracujú v odbore vzdelania podľa hlavných skupín odborov vzdelania v Prešovskom kraji v prvom polroku 2020

graph-4

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov operátor tlače, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sanitár, zdravotnícky asistent, masér, elektrotechnika, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

VŠ absolventi odborov pôrodná asistencia, farmácia, všeobecné lekárstvo, urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika, ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, psychológia, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

PREŠOVSKÝ KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v Prešovskom kraji v prvom polroku 2020 priemernú hrubú mesačnú mzdu 939 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 198 EUR.

Pri porovnaní priemerných hrubých mesačných miezd absolventov do 30 rokov v Prešovskom kraji dominujú vysokoškoláci, ktorí v prvom polroku 2020 zarobili v priemere 843 EUR oproti stredoškolákom s 1 074 EUR‑ami mesačne.

Jednou z najlepšie zarábajúcich skupín boli absolventi hlavných skupín odborov Technické vedy a náuky I a Zdravotníctvo. Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v hlavnej skupine odborov vzdelania Technické vedy a náuky I mesačne v priemere 1 017 EUR v hrubom, vysokoškolskí absolventi 1 190 EUR. Priemerná hrubá mesačná mzda stredoškolských absolventov ostatných hlavných skupín odborov vzdelania v priebehu prvých 5 rokov od ukončenia štúdia nedosiahla úroveň 1 000 EUR. Najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu do 5 rokov od ukončenia štúdia mali vysokoškolskí absolventi hlavnej skupiny odborov vzdelania Zdravotníctvo, ktorí v prvom polroku 2020 zarábali v priemere 1 396 EUR mesačne.

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov SŠ a VŠ do 5 rokov od ukončenia štúdia v hlavných skupinách odborov vzdelania v prvom polroku 2020 v Prešovskom kraji (v EUR)

graph-5
graph-6

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v prvom polroku 2020 (v EUR)

graph-7
graph-8

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v prvom polroku 2020 (v EUR)

graph-9
graph-10

PREŠOVSKÝ KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Takmer 14 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2019 v Prešovskom kraji, si nenašlo prácu do jedného roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Z absolventov 2. alebo 3. stupňa na vysokých školách v roku 2019 v Prešovskom kraji bez predošlých pracovných skúseností bolo k júnu 2020 evidovaných ako nezamestnaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny takmer 9 % absolventov.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR