Nezamestnanosť absolventov

Kým pri stredoškolských absolventoch nepokračujúcich v štúdiu na vysokej škole, ktorí ukončili štúdium v roku 2017, dosiahla nezamestnanosť v januári 2018 približne 11 %, pri vysokoškolských absolventoch bola na úrovni 7 %.

Pri všetkých hlavných triedach odborov vzdelania si vysokoškolskí absolventi nachádzajú uplatnenie rýchlejšie ako tí stredoškolskí.

Miera nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl bez pracovných skúseností k januáru 2018 podľa hlavných skupín odborov vzdelania

graph-7
* Absolventi, ktorí ukončili štúdium v roku 2017
graph-6
* Absolventi, ktorí ukončili štúdium v roku 2017
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR