Nezamestnanosť absolventov

Kým pri stredoškolských absolventoch nepokračujúcich v štúdiu na vysokej škole, ktorí ukončili štúdium v roku 2018, dosiahla nezamestnanosť v januári 2018 približne 8 %, pri vysokoškolských absolventoch bola na úrovni 5 %.

Miera nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl bez pracovných skúseností k januáru 2019 podľa hlavných skupín odborov vzdelania

graph-7
* Absolventi, ktorí ukončili štúdium v roku 2018
graph-6
* Absolventi, ktorí ukončili štúdium v roku 2018
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR