TRENČIANSKY KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac (približne 35 %) stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia v Trenčianskom kraji pracovali ako operátori a montéri strojov a zariadení. Najviac vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (48 %).

V roku 2019 približne 36 % absolventov stredných škôl do 25 rokov v Trenčianskom kraji si našlo prácu v korešpondujúcom zamestnaní k vyštudovanému odboru vzdelania. U vysokoškolákov do 30 rokov sa podiel pracujúcich v odbore vzdelania pohyboval na úrovni 56 %.

Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádzalo mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2019 v Trenčianskom kraji

graph-1
graph-2
graph-legend-1
graph-legend-2
graph-legend-3

Najviac sa uplatnili vo vyštudovanom odbore absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium pred menej ako 5 rokmi v zdravotníctve a technických vedách a náukách I. Viac ako 78 % absolventov zdravotníctva sa uplatnilo v korešpondujúcom zamestnaní. Naopak, najmenej sa uplatnili v odbore absolventi v oblasti poľnohospodárstva a prírodných vied.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, ktorí pracujú v odbore vzdelania podľa hlavných skupín odborov vzdelania v Trenčianskom kraji v roku 2019

graph-3

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov sanitár, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, zdravotnícky asistent, operátor gumárskej a plastikárskej výroby, mechanik opravár, mechanik elektrotechnik, mechanik nastavovač, obrábač kovov, elektrotechnika.

VŠ absolventi odborov ošetrovateľstvo, všeobecné lekárstvo, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, predškolská a elementárna pedagogika, urgentná zdravotná starostlivosť, fyzioterapia, výrobné technológie.

TRENČIANSKY KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v Trenčianskom kraji v roku 2019 priemernú hrubú mesačnú mzdu 1 079 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 273 EUR.

Pri porovnaní priemerných hrubých mesačných miezd absolventov do 30 rokov v Trenčianskom kraji dominujú vysokoškoláci, ktorí v roku 2019 zarobili v priemere 1 211 EUR oproti stredoškolákom s 1 165 EUR-ami mesačne.

Najlepšie zarábajúcou skupinou boli absolventi hlavnej skupiny odborov Technické vedy a náuky I. Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v tejto skupine mesačne v priemere 1 200 EUR v hrubom, vysokoškolskí absolventi 1 553 EUR.

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov SŠ a VŠ do 5 rokov od ukončenia štúdia v hlavných skupinách odborov vzdelania v roku 2019 v Trenčianskom kraji (v EUR)

graph-4
graph-5

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2019 (v EUR)

graph-6
graph-7

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2019 (v EUR)

graph-8
graph-9

TRENČIANSKY KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Takmer 7,8 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2019 v Trenčianskom kraji, si nenašlo prácu do pol roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Z absolventov 2. alebo 3. stupňa na vysokých školách v roku 2019 v Trenčianskom kraji bez predošlých pracovných skúseností bolo k decembru 2019 evidovaných ako nezamestnaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny približne 18,2 % absolventov.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR