TRENČIANSKY KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac (približne 32 %) stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo v zamestnaní patriacom do hlavnej triedy operátori a montéri strojov a zariadení.

Najviac vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (46 %).

Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádza mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2018 v Trenčianskom kraji

graph-1-1
graph-1-2
graph-1-legend-1
graph-1-legend-2
graph-1-legend-3

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov sanitár, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, zdravotnícky asistent, operátor gumárskej a plastikárskej výroby, mechanik opravár, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

VŠ absolventi odborov všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, psychológia, urgentná zdravotná starostlivosť, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, výrobné technológie

TRENČIANSKY KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v Trenčianskom kraji v roku 2018 priemernú hrubú mesačnú mzdu 1 018 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 225 EUR.

Najlepšie zarábajúcou skupinou boli absolventi hlavnej skupiny odborov Technické vedy a náuky I. Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v tejto skupine mesačne v priemere 1 126 EUR v hrubom, vysokoškolskí absolventi 1 437 EUR.

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2018 (v EUR)

graph-2-1
graph-2-2

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2018 (v EUR)

graph-3-1
graph-3-2

TRENČIANSKY KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Približne 5 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2018 v Trenčianskom kraji, si nenašlo prácu do pol roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR