BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2024

Celková dodatočná potreba pracovných síl v Banskobystrickom kraji bude do roku 2024 na úrovni približne 49 tisíc osôb. Náhrada pracovných síl (t. j. odchod zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku) bude v Žilinskom kraji dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 narastať.

Dodatočná potreba pracovných síl v období 2019 – 2024 v Banskobystrickom kraji (údaje v osobách)

graph-1

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2024

Najviac dodatočných pracovných síl bude v Banskobystrickom kraji potrebných v priemysle. Dodatočná potreba pracovných síl v priemysle v období 2019 - 2024 bude na úrovni približne 10,3 tisíc osôb. Významný počet pracovníkov bude tiež potrebný v obchode (5,4 tisíc), vzdelávaní (4 tisíc) a v odborných, vedeckých a technických činnostiach (4,2 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2019 – 2024 v Banskobystrickom kraji v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-2

Špecialisti, pracovníci v službách a obchode a technici a odborní pracovníci budú tvoriť viac ako polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v Banskobystrickom kraji do roku 2024.

V období rokov 2019 – 2024 bude dodatočne potrebných 11,4 tisíc špecialistov, približne 7,5 tisíc pracovníkov v službách a obchode a 7 tisíc technikov a odborných pracovníkov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v Banskobystrickom kraji podľa hlavných tried SK ISCO‑08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-3

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

DISPARITY NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2024

Celkovo v Banskobystrickom kraji bude do roku 2024 vytvorených viac než 49 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, pričom 40,8 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných a vysokých škôl. Na trh práce v Banskobystrickom kraji bude v rokoch 2019 – 2024 prichádzať nižší počet absolventov stredných a vysokých škôl ako bude potrebné. Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov však bude taktiež nižší ako si trh práce vyžaduje.

Disparity na trhu práce v Banskobystrickom kraji do roku 2024 (údaje v osobách)

graph-4

Celkovo najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Banskobystrickom kraji bude u predavačov, kde bude chýbať približne 3 tisíc pracujúcich. Nedostatok bude taktiež v strojárstve. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri viacerých profesiách v oblasti obchodu a financií, a u administratívno-ekonomických pracovníkov. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti cestovného ruchu, podnikovej ekonomiky a manažmentu obchodu, pri grafikoch a v umení.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019 – 2024 v Banskobystrickom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019 – 2024 v Banskobystrickom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR