KOŠICKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2023

Celková dodatočná potreba pracovných síl v Košickom kraji bude do roku 2023 na úrovni približne 56 tisíc osôb, z toho približne 5,3 % predstavuje potreba zamestnancov u fyzických osôb - podnikateľov a 16,5 %-ný podiel má celospoločenská potreba fyzických osôb - podnikateľov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 v Košickom kraji (údaje v osobách)

graph-1

KOŠICKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2023

Najviac dodatočných pracovných síl bude v Košickom kraji potrebných vo vzdelávaní a  priemysle. Dodatočná potreba pracovných síl v období 2018-2023 vo vzdelávaní bude na úrovni približne 6,4 tisíc osôb a v priemysle 6,1 tisíc. Významný počet pracovníkov bude tiež potrebovať zdravotníctvo (6 tisíc) a obchod (5,8 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2018 - 2023 v Košickom kraji v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-2

Špecialisti, pracovníci v službách a obchode a technici a odborní pracovníci budú tvoriť viac ako polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v Košickom kraji do roku 2023.

V období rokov 2018-2023 bude dodatočne potrebných takmer 16 tisíc špecialistov a približne 9 tisíc pracovníkov v službách a obchode.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 v Košickom kraji podľa hlavných tried SK ISCO-08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-3

KOŠICKÝ KRAJ

DISPARITY NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2023

Celkovo v Košickom kraji bude do roku 2023 vytvorených 56 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, pričom 49 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných a vysokých škôl. Na trh práce v Košickom kraji bude v rokoch 2018 - 2023 prichádzať vyšší počet absolventov ako bude potrebné. Na stredoškolských pozíciách bude však do roku 2021 prebytok pracovných síl. Počet vysokoškolských absolventov však bude nižší ako si trh práce vyžaduje.

Disparity na trhu práce v Košickom kraji do roku 2023 (údaje v osobách)

graph-4

Celkovo najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Košickom kraji bude pri predavačoch, kde bude chýbať takmer 3 tisíc pracujúcich. Výrazný nedostatok bude taktiež pri viacerých profesiách v oblasti obchodu a financií, učiteľstva, v oblasti dopravy, logistiky a pôšt a IT. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti textilného a odevného priemyslu, cestovného ruchu, ťažby a podnikovej ekonomiky a manažmentu obchodu.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2018 - 2023 v Košickom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2018 - 2023 v Košickom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR