KOŠICKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2024

Celková dodatočná potreba pracovných síl v Košickom kraji bude do roku 2024 na úrovni približne 55 tisíc osôb. Náhrada pracovných síl (t. j. odchod zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku) bude v Košickom kraji dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 narastať.

Dodatočná potreba pracovných síl v období 2019 – 2024 v Košickom kraji (údaje v osobách)

graph-1

KOŠICKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2024

Najviac dodatočných pracovných síl bude v Košickom kraji potrebných v priemysle. Dodatočná potreba pracovných síl v období 2019 – 2024 bude na úrovni približne 7,2 tisíc osôb. Významný počet pracovníkov bude tiež potrebný v doprave a skladovaní (6,5 tisíc), vzdelávaní (6,3 tisíc) a v zdravotníctve (5,9 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2019 – 2024 v Košickom kraji v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-2

Špecialisti, pracovníci v službách a obchode a technici a odborní pracovníci budú tvoriť viac ako polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v Košickom kraji do roku 2024.

V období rokov 2019 – 2024 bude dodatočne potrebných približne 14 tisíc špecialistov, viac ako 9,1 tisíc pracovníkov v službách a obchode a 7 tisíc technikov a odborných pracovníkov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v Košickom kraji podľa hlavných tried SK ISCO‑08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-3

KOŠICKÝ KRAJ

DISPARITY NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2024

Celkovo v Košickom kraji bude do roku 2024 vytvorených viac ako 55 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, pričom 47,3 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných a vysokých škôl. Na trh práce v Košickom kraji bude v rokoch 2019 – 2024 prichádzať nižší počet absolventov ako bude potrebné. Na stredoškolských pozíciách bude do roku 2024 nedostatok pracovných síl. Počet vysokoškolských absolventov bude taktiež nižší ako si trh práce vyžaduje.

Disparity na trhu práce v Košickom kraji do roku 2024 (údaje v osobách)

graph-4

Celkovo najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Košickom kraji bude pri predavačoch, kde bude chýbať takmer 3,4 tisíc pracujúcich. Výrazný nedostatok bude taktiež v strojárstve, pri viacerých profesiách v oblasti obchodu a financií, v oblasti dopravy, logistiky a pôšt a IT. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti elektrotechniky, cestovného ruchu, textilného a odevného priemyslu a drevospracujúcej výroby.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019 – 2024 v Košickom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019 – 2024 v Košickom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR