Potreby trhu práce na Slovensku do roku 2023

Na Slovensku bude v období rokov 2018-2023 potrebné doplniť na trh práce takmer pol milióna osôb. V najväčšej miere ich budú pritom potrebovať podniky a organizácie. Na trhu práce však budú významne potrebné aj fyzické osoby - podnikatelia.

V rokoch 2016 a 2017 bola v podmienkach SR zaznamenaná historicky najvyššia ekonomická expanzia na trhu práce. Počet zamestnancov rástol o viac ako 50 tisíc ročne. Taktiež v roku 2019 sa očakáva pokračovanie výraznej expanzie na trhu práce. Od roku 2020 sa očakáva, že expanzia bude v dôsledku prehrievania ekonomiky mierne spomaľovať, stále však bude na vysokých úrovniach. Náhrada pracovných síl bude dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2023 narastať. Absolventi prichádzajúci na trh práce nebudú postačovať na uspokojenie dopytu na trhu práce do roku 2023.

Dodatočná potreba pracovných síl v období 2018-2023 (údaje v osobách)

graph-1

61% dodatočných pracovných príležitostí v rokoch 2018-2023 bude tvorených náhradou pracovných síl (t. j. odchodom zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku)

Zatiaľ čo dodatočný dopyt po zamestnancoch v podnikoch a u fyzických osôb – podnikateľov bude postupne do roku 2023 klesať, celospoločenská potreba samotných fyzických osôb - podnikateľov bude v dôsledku zvyšujúcej sa náhrady pracovných síl v rokoch 2018-2023 narastať z takmer 11 tisíc v roku 2018, na viac ako 14 tisíc osôb v roku 2023.

Vývoj dodatočnej potreby pracovných síl v období 2018-2023 v SR

graph-2

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl, na úrovni približne 90 tisíc osôb, bude v období 2018-2023 v Bratislavskom kraji. Vysoká potreba bude tiež v Nitrianskom kraji, na úrovni 71 tisíc osôb. V ostatných krajoch bude štruktúra potrieb trhu práce vyrovnanejšia, od 62 tisíc osôb v Trnavskom kraji po 53 tisíc osôb v Banskobystrickom kraji.

Dodatočná potreba pracovných síl v období 2018-2023 podľa krajov SR (údaje v osobách)

graph-3
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR