Potreby trhu práce na Slovensku do roku 2024

Na Slovensku bude v období rokov 2019 – 2024 potrebné doplniť na trh práce takmer pol milióna osôb. V najväčšej miere ich budú pritom potrebovať podniky a organizácie. Na trhu práce však budú potrebné aj fyzické osoby – podnikatelia a zamestnanci u fyzických osôb - podnikateľov.

V rokoch 2016 a 2017 bola v podmienkach SR zaznamenaná historicky najvyššia ekonomická expanzia na trhu práce. Počet zamestnancov rástol o viac ako 50 tisíc ročne. V roku 2018 začal rast zamestnanosti mierne spomaľovať aj v dôsledku nedostatku vhodných pracovných síl. Výrazná ekonomická expanzia na trhu práce z predchádzajúcich rokov bude pokračovať aj v roku 2019. Od roku 2020 sa očakáva, že expanzia na trhu práce bude v dôsledku prehrievania ekonomiky mierne spomaľovať, stále však bude na vysokých úrovniach. Náhrada pracovných síl bude mierne dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 narastať. Absolventi prichádzajúci na trh práce nebudú postačovať na uspokojenie dopytu na trhu práce do roku 2024.

Dodatočná potreba pracovných síl v období 2019 – 2024 (údaje v osobách)

graph-1

Náhrada pracovných síl (t. j. odchod zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku) bude mierne dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 narastať.

Celková dodatočná potreba trhu práce bude do roku 2024 klesať z približne 95 tisíc v roku 2019 na 78 tisíc v roku 2024. Tento pokles bude hnaný predovšetkým očakávaným poklesom ekonomickej expanzie od roku 2020. Pokles potrieb trhu práce bude podmienený predovšetkým poklesom dopytu po zamestnancoch v podnikoch a u FO - podnikateľov. Naopak, celospoločenská potreba FO - podnikateľov bude v dôsledku zvyšujúcej sa náhrady pracovných síl v rokoch 2019-2024 narastať z takmer 4 tisíc v roku 2019 na 7 tisíc osôb v roku 2024.

Vývoj dodatočnej potreby pracovných síl v období 2019 – 2024 v SR

graph-2

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl, na úrovni približne 82 tisíc osôb, bude v období 2019 – 2024 v Bratislavskom kraji. Vysoká potreba bude tiež v Nitrianskom kraji, na úrovni 71 tisíc osôb. V ostatných krajoch bude štruktúra potrieb trhu práce vyrovnanejšia, od 60 tisíc osôb v Prešovskom kraji po 49 tisíc osôb v Banskobystrickom kraji.

Dodatočná potreba pracovných síl v období 2019 – 2024 podľa krajov SR (údaje v osobách)

graph-3
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR