POTREBY TRHU PRÁCE V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2024

Najviac pracovných síl bude na Slovensku potrebných v priemysle a obchode. Približne ku každému tretiemu pracujúcemu v IT sektore a v oblasti nehnuteľností bude potrebné do roku 2024 doplniť ďalšiu osobu. V najväčšej miere budú potrební špecialisti, pracovníci v službách a obchode, ako aj operátori a montéri strojov.

Dodatočná potreba pracovných síl v priemysle v období 2019 – 2024 bude približne na úrovni 111 tisíc osôb. Obchod bude potrebovať približne 56 tisíc osôb. Približne tretina pracovných príležitostí vytváraných v budúcnosti bude práve v týchto dvoch odvetviach. Významný počet pracovníkov bude tiež potrebovať sektor vzdelávania (40 tisíc) a zdravotníctva a sociálnej pomoci (34 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2019 – 2024 v Slovenskej republike v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-1

IT sektor a činnosti v oblasti nehnuteľností sú odvetvia, ktoré budú v najväčšej miere pociťovať akútny nedostatok pracovných síl. Dodatočná potreba pracovných síl bude v IT sektore na úrovni približne 29 % súčasného počtu pracujúcich a v činnostiach v oblasti nehnuteľností na úrovni 30 % súčasnej zamestnanosti. V relatívnom vyjadrení tak približne ku každému tretiemu pracujúcemu v týchto sektoroch bude potrebné do roku 2024 doplniť ďalšiu osobu.

Podiel dodatočnej potreby pracovných síl do roku 2024 na celkovej zamestnanosti roku 2018 (zobrazené odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl na Slovensku)

graph-2

Vo väčšine odvetví hospodárstva vzniknú dodatočné pracovné príležitosti v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Náhrada pracovných síl bude pritom najvýraznejšia v ťažbe, poľnohospodárstve, verejnej správe a obrane, sociálnom zabezpečení. Približne 80 % dodatočných pracovných príležitostí v každom z týchto odvetví vznikne práve týmto spôsobom, pri ťažbe je to až 100 %.

IT sektor je odvetvím na Slovensku, v ktorom väčšina dodatočných pracovných príležitostí (až 84 %) vznikne v dôsledku ekonomickej expanzie.

Podiel nahradzujúceho dopytu a expanzného dopytu na dodatočnej potrebe pracovných síl do roku 2024 v jednotlivých odvetviach hospodárstva.

graph-3

Špecialisti, kvalifikovaní pracovníci a operátori a montéri strojov a zariadení budú tvoriť polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl do roku 2024.

V období rokov 2019 – 2024 bude takmer pätina potreby trhu práce tvorená dopytom po špecialistoch. Ďalších 15 % celkovej potreby trhu práce bude pri operátoroch a montéroch strojov a zariadení, ako aj pri kvalifikovaných pracovníkoch a remeselníkoch.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 na Slovensku podľa hlavných tried SK ISCO-08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-4

V podmienkach SR sú 4 podskupiny zamestnaní, v ktorých celková dodatočná potreba pracovných síl v rokoch 2019 – 2024 presiahne 10 tisíc osôb. Sú nimi upratovačky, predavači, vodiči nákladných automobilov a kamiónov a montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe.

Z vysokokvalifikovaných pozícií budú prevažovať špecialisti v účtovníctve, pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní, učitelia v základných a stredných školách a špecialisti v ošetrovateľstve, ktorí budú spolu tvoriť takmer 6 % celkovej potreby trhu práce.

Dodatočná potreba pracovných síl v podskupinách zamestnaní podľa hlavných tried SK ISCO-08 v období 2019 - 2024 (zobrazené iba podskupiny s najvyššou dodatočnou potrebou)

graph-5
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR