POTREBY TRHU PRÁCE V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2025

Priemysel a obchod budú dominovať aj budúcim potrebám pracovných síl na trhu práce v SR. Aj napriek očakávanému poklesu počtu pracovných síl v roku 2020 sa očakáva do roku 2025 nárast dodatočnej potreby vo všetkých hlavných triedach zamestnaní. Najväčší dopyt bude po špecialistoch, pracovníkoch v službách a obchode a po operátoroch a montéroch strojov a zariadení.

Situácia spôsobená Koronavírusom COVID-19 má rôzny vplyv na jednotlivé odvetvia. Podľa optimistického Scenára 1 (trvanie ekonomických obmedzení do 3 mesiacov) sa očakáva pokles zamestnanosti v roku 2020 vo všetkých odvetviach národného hospodárstva s výnimkou zdravotníctva. Najviac zasiahnuté bude v roku 2020 predovšetkým odvetvie ubytovania a stravovania, kde sa očakáva viac ako 34 % pokles a odvetvie skladovania a dopravy s očakávaným poklesom o 19 %. Výrazný pokles v absolútnom vyjadrení sa taktiež očakáva v obchode (-29 tis. osôb) a priemysle (-25 tis. osôb). V prípade naplnenia Scenára 1 sa očakáva, že v roku 2025 budú už všetky odvetvia nad úrovňou zamestnanosti z roku 2019. Výnimkou je ťažba, ktorá dlhodobo klesá bez ohľadu na pandémiu.

Zmena počtu zamestnancov do roku 2020 a 2025 podľa odvetví

(údaje sú v tisícoch osôb)

graph-1

Všetky nasledujúce analýzy vychádzajú zo Scenára 1, kde sa predpokladá, že súčasné vládne opatrenia budú trvať maximálne 3 mesiace, keďže ide o najpravdepodobnejší scenár.

Dve početne najdôležitejšie odvetvia v SR, priemysel a obchod, budú dominovať potrebám trhu práce v SR aj v budúcnosti. Približne 31 % pracovných príležitostí vytváraných v období rokov 2020 – 2025 bude práve v týchto dvoch odvetviach. V priemysle bude celková dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 70 tisíc osôb, v obchode bude potreba trhu práce na úrovni približne 39 tisíc osôb. Približne 38 tisíc osôb bude v prognózovanom horizonte takisto potrebných v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci. Zaujímavá je situácia vo vzdelávaní, kde aj napriek očakávanému poklesu počtu zamestnancov v období 2020 – 2025 budú potreby trhu práce výrazne kladné na úrovni 22 tisíc osôb.

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2020 – 2025 v Slovenskej republike v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-2

Odvetvie zdravotníctva a sociálnej pomoci bude v najväčšej miere pociťovať akútny nedostatok pracovných síl. Dodatočná potreba v tomto odvetví bude na úrovni 27 % súčasného počtu pracujúcich. V relatívnom vyjadrení tak možno povedať, že približne ku každému štvrtému pracujúcemu v zdravotníctve bude potrebné do roku 2025 doplniť ďalšiu osobu. Výrazný nedostatok bude taktiež v odvetviach ako činnosti v oblasti nehnuteľností a poľnohospodárstvo, v ktorých bude dodatočná potreba pracovných síl v období rokov 2020 – 2025 na úrovni približne 21 % súčasného počtu pracujúcich.

Podiel dodatočnej potreby pracovných síl do roku 2025 na celkovej zamestnanosti roku 2019 (zobrazené odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl na Slovensku)

graph-3

Vo väčšine odvetví hospodárstva vzniknú dodatočné pracovné príležitosti v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Náhrada pracovných síl bude pritom najvýraznejšia v ťažbe, vzdelávaní, dodávkach vody a energií ako aj v poľnohospodárstve a v doprave a skladovaní. Vo všetkých týchto odvetviach bude tvoriť náhrada pracovných síl viac ako 80 %, pričom v odvetví vzdelávania a ťažby to bude až 100 %.

IT sektor a zdravotníctvo sú jedinými dvoma sektormi, kde bude pri dodatočnej potrebe pracovných síl prevažovať expanzný dopyt. V dôsledku ekonomickej expanzie vznikne v IT sektore približne 65 % dodatočných pracovných príležitostí a v zdravotníctve to bude približne 53 %.

Podiel nahradzujúceho dopytu a expanzného dopytu na dodatočnej potrebe pracovných síl do roku 2025 v jednotlivých odvetviach hospodárstva

graph-4

Z hľadiska profesijnej štruktúry sú najviac ohrozené pracovné miesta u pracovníkov v službách a obchode, kde sa v prípade optimistického Scenára 1 očakáva pokles počtu pracujúcich v roku 2020 o viac ako 35 tisíc a u operátorov a montérov strojov a zariadení s očakávaným poklesom počtu pracujúcich o približne 26 tisíc. Z dlhodobého hľadiska sa však situácia zlepší a do roku 2025 sa očakáva zvýšenie počtu zamestnancov oproti roku 2019 vo všetkých hlavných triedach zamestnaní. Najväčší nárast pracovníkov sa očakáva na pozíciách špecialistov, a to na úrovni 20 tisíc osôb.

Zmena počtu zamestnancov do roku 2020 a 2025 podľa hlavných tried zamestnaní

(údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

Špecialisti, pracovníci v službách a obchode a operátori a montéri strojov a zariadení budú tvoriť takmer polovicu celej dodatočnej potreby pracovných síl do roku 2025 v Slovenskej republike.

V období rokov 2020 – 2025 bude takmer pätina potreby trhu práce tvorená dopytom po špecialistoch. Ďalších 15 % celkovej potreby trhu práce bude pri pracovníkoch v službách a obchode, kde bude dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 na úrovni 60 tisíc osôb. Naopak najmenší dopyt bude po pracovníkoch v poľnohospodárstve, rybárstve a lesníctve.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 na Slovensku podľa hlavných tried SK ISCO‑08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-6

V podmienkach SR sú 3 podskupiny zamestnaní, v ktorých celková dodatočná potreba trhu práce v rokoch 2020 – 2025 presiahne 8 tisíc osôb. Sú nimi vodiči nákladných automobilov a kamiónov, predavači a pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti, ktorí budú tvoriť 10 % celkovej potreby trhu práce do roku 2025 v SR. Vo všetkých týchto zamestnaniach bude prevažovať náhrada pracovných síl nad expanzným dopytom.

Z vysokokvalifikovaných pozícií budú prevažovať špecialisti v účtovníctve, ošetrovateľstve, pedagogický pracovníci, či vývojári softvéru. Spolu budú tvoriť takmer 5 % celej dodatočnej potreby pracovných síl na trhu práce v Slovenskej republike.

Dodatočná potreba pracovných síl v podskupinách zamestnaní podľa hlavných tried SK ISCO‑08 v období 2020 - 2025

(zobrazené iba podskupiny s najvyššou dodatočnou potrebou)

graph-7

Najväčší pokles zamestnancov v roku 2020 sa v prípade, že by vládne opatrenia trvali 3 mesiace (scenár 1) očakáva na pozíciách vodičov nákladných automobilov a kamiónov, predavačov, čašníkov a someliérov, ale aj na pozíciách kuchárov. Očakávaný pokles sa bude pohybovať od 7,9 tisíc osôb u vodičov nákladných automobilov a kamiónov po 5 tisíc u kuchárov. V prípade, že by vládne opatrenia trvali 6 mesiacov (scenár 2) sa najväčší pokles zamestnancov v roku 2020 očakáva na pozíciách predavačov, na ktorých by prišlo v SR k poklesu 14,4 tisíc zamestnancov.

V období rokov 2020 – 2025 bude takmer pätina potreby trhu práce tvorená dopytom po špecialistoch. Ďalších 15 % celkovej potreby trhu práce bude pri pracovníkoch v službách a obchode, kde bude dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 na úrovni 60 tisíc osôb. Naopak najmenší dopyt bude po pracovníkoch v poľnohospodárstve, rybárstve a lesníctve.

Najohrozenejšie podskupiny zamestnaní z dôvodu pandemickej situácie nového koronavírusu v Slovenskej republike (Scenár 1)

Hodnota predstavuje očakávaný pokles počtu zamestnancov v roku 2020 v tisícoch osôb

graph-8

Najohrozenejšie podskupiny zamestnaní z dôvodu pandemickej situácie nového koronavírusu v Slovenskej republike (Scenár 2)

Hodnota predstavuje očakávaný pokles počtu zamestnancov v roku 2020 v tisícoch osôb

graph-9
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR