POTREBY TRHU PRÁCE V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2023

Najviac pracovných síl bude na Slovensku potrebných v priemysle a obchode. Približne ku každému tretiemu pracujúcemu v IT sektore bude potrebné do roku 2023 doplniť ďalšiu osobu. V najväčšej miere budú potrební špecialisti, kvalifikovaní pracovníci a operátori a montéri strojov.

Dodatočná potreba pracovných síl v priemysle v období 2018-2023 bude na úrovni takmer 120 tisíc osôb. Obchod bude potrebovať takmer 60 tisíc osôb. Približne tretina pracovných príležitostí vytváraných v budúcnosti bude práve v týchto dvoch odvetviach. Významný počet pracovníkov bude tiež potrebovať sektor vzdelávania (39 tisíc) a stavebníctvo (38 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2018 - 2023 v Slovenskej republike v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-1

IT sektor a poľnohospodárstvo sú odvetvia, ktoré budú v najväčšej miere pociťovať akútny nedostatok pracovných síl. Dodatočná potreba pracovných síl bude v IT sektore na úrovni približne 30 % súčasného počtu pracujúcich a v poľnohospodárstve na úrovni 29 % súčasnej zamestnanosti. V relatívnom vyjadrení tak približne ku každému tretiemu pracujúcemu v IT sektore bude potrebné do roku 2023 doplniť ďalšiu osobu.

Podiel dodatočnej potreby pracovných síl do roku 2023 na celkovej zamestnanosti roku 2017 (zobrazené odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl na Slovensku)

graph-2

Vo väčšine odvetví hospodárstva vzniknú dodatočné pracovné príležitosti v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Náhrada pracovných síl bude pritom najvýraznejšia v ťažbe, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, vzdelávaní a poľnohospodárstve. Približne 80 % dodatočných pracovných príležitostí v každom z týchto odvetví vznikne práve týmto spôsobom, pri ťažbe až 97 %.

IT sektor je jediným odvetvím na Slovensku, v ktorom väčšina dodatočných pracovných príležitostí (až 80 %) vznikne v dôsledku ekonomickej expanzie.

Podiel nahradzujúceho dopytu a expanzného dopytu na dodatočnej potrebe pracovných síl do roku 2023 v jednotlivých odvetviach hospodárstva.

graph-3

Špecialisti, kvalifikovaní pracovníci a operátori a montéri strojov a zariadení budú tvoriť polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl do roku 2023.

V období rokov 2018-2023 bude až pätina potreby trhu práce tvorená dopytom po špecialistoch. Ďalších 15 % celkovej potreby trhu práce bude pri kvalifikovaných pracovníkoch a remeselníkoch, ako aj pri operátoroch strojov a zariadení.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 na Slovensku podľa hlavných tried SK ISCO-08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-4

V podmienkach SR je 5 podskupín zamestnaní, v ktorých celková dodatočná potreba pracovných síl v rokoch 2018-2023 presiahne 10 tisíc osôb. Sú nimi upratovačky, montážni pracovníci v strojárskej výrobe, vodiči nákladných automobilov a kamiónov, predavači a nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov.

Z vysokokvalifikovaných pozícií budú prevažovať špecialisti v účtovníctve, učitelia v základných a stredných školách, špecialisti v ošetrovateľstve a aplikační programátori, ktorí budú spolu tvoriť 5 % celkovej potreby trhu práce.

Dodatočná potreba pracovných síl v podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 kumulatívne za roky 2018-2023 (zobrazené iba podskupiny s najvyššou dodatočnou potrebou), údaje v tisícoch osôb

graph-5
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR