BRATISLAVSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2023

Celková dodatočná potreba pracovných síl v Bratislavskom kraji bude do roku 2023 na úrovni približne 90 tisíc osôb, z toho približne 3,4 % predstavuje potreba zamestnancov u fyzických osôb - podnikateľov a 12,8 %-ný podiel má celospoločenská potreba fyzických osôb - podnikateľov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 v Bratislavskom kraji (údaje v osobách)

graph-1

BRATISLAVSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2023

Najviac dodatočných pracovných síl bude v Bratislavskom kraji potrebných v obchode a administratívnych a podporných službách. Dodatočná potreba pracovných síl v obchode v období 2018-2023 bude na úrovni približne 14 tisíc osôb. Sektor administratívnych a podporných služieb bude dodatočne potrebovať takmer 11 tisíc osôb. Významný počet pracovníkov bude tiež potrebovať odvetvie odborných, vedeckých a technických služieb (takmer 10 tisíc) a priemysel (9 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2018 - 2023 v Bratislavskom kraji v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-2

Špecialisti, pracovníci v službách a obchode a technici a odborní pracovníci budú tvoriť polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v Bratislavskom kraji do roku 2023.

V období rokov 2018-2023 bude dodatočne potrebných 21 tisíc špecialistov a 17 tisíc pracovníkov v službách a obchode.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 v Bratislavskom kraji podľa hlavných tried SK ISCO-08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-3

BRATISLAVSKÝ KRAJ

DISPARITY NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2023

Celkovo bude v Bratislavskom kraji do roku 2023 vytvorených 90 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, pričom 75 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných a vysokých škôl. Na trh práce v Bratislavskom kraji bude v rokoch 2018 - 2023 prichádzať nižší počet absolventov stredných a vysokých škôl než si trh práce vyžaduje. Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov však bude výrazne vyšší ako si trh práce vyžaduje.

Disparity na trhu práce v Bratislavskom kraji do roku 2023 (údaje v osobách)

graph-4

Najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Bratislavskom kraji bude pri predavačoch, kde bude chýbať takmer 7 tisíc pracujúcich. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri viacerých profesiách v oblasti obchodu a financií, strojárstva a pôšt a logistiky. Z vysokoškolákov bude v budúcnosti nedostatok špecialistov najmä v IT sektore. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti ekonomiky a manažmentu obchodu a stavebníctva.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2018 - 2023 v Bratislavskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2018 - 2023 v Bratislavskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR