BRATISLAVSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2024

Celková dodatočná potreba pracovných síl v Bratislavskom kraji bude do roku 2024 na úrovni približne 82 tisíc osôb. Náhrada pracovných síl (t. j. odchod zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku) bude v Bratislavskom kraji mierne dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 narastať.

Dodatočná potreba pracovných síl v období 2019 – 2024 v Bratislavskom kraji (údaje v osobách)

graph-1

BRATISLAVSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2024

Najviac dodatočných pracovných síl bude v Bratislavskom kraji potrebných v obchode a administratívnych a podporných službách. Dodatočná potreba pracovných síl v obchode v období 2019 – 2024 bude na úrovni takmer 14 tisíc osôb. Sektor administratívnych a podporných služieb bude dodatočne potrebovať takmer 11 tisíc osôb. Významný počet pracovníkov bude tiež potrebovať odvetvie priemyslu (približne 9 tisíc) a odborných, vedeckých a technických činností (takmer 8 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2019 – 2024 v Bratislavskom kraji v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-2

Špecialisti, pracovníci v službách a obchode a operátori a montéri strojov a zariadení budú tvoriť 43 % z celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v Bratislavskom kraji do roku 2024.

V období rokov 2019 – 2024 bude dodatočne potrebných viac ako 19 tisíc špecialistov a 16 tisíc pracovníkov v službách a obchode.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v Bratislavskom kraji podľa hlavných tried SK ISCO‑08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-3

BRATISLAVSKÝ KRAJ

DISPARITY NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2024

Celkovo bude v Bratislavskom kraji do roku 2024 vytvorených 82 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, pričom 66 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných a vysokých škôl. Na trh práce v Bratislavskom kraji bude v rokoch 2019 – 2024 prichádzať výrazne nižší počet absolventov stredných škôl než si trh práce vyžaduje. Počet vysokoškolských absolventov však bude prevyšovať dodatočné pracovné príležitosti na vysokoškolských pozíciách.

Disparity na trhu práce v Bratislavskom kraji do roku 2024 (údaje v osobách)

graph-4

Najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Bratislavskom kraji bude pri predavačoch, kde bude chýbať 8,3 tisíc pracujúcich. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri viacerých profesiách v oblasti obchodu a financií, strojárstva a pôšt a logistiky. Z vysokoškolákov bude v budúcnosti nedostatok špecialistov najmä v IT sektore. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti ekonomiky a manažmentu obchodu, umenia a stavebníctva.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019 – 2024 v Bratislavskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019 – 2024 v Bratislavskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR