PREŠOVSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2025

Vplyvom rozšírenia Koronavírusu COVID-19 sa v prognózach vyvinuli dva možné scenáre vývoja potrieb trhu práce.

Krátka charakteristika jednotlivých scenárov

Scenár Charakteristika Riešenie situácie v medzinárodnom meradle vzhľadom na trvanie opatrení Odhad regenerácie ekonomiky
0* Hypotetický Bez pandémie COVID‑19 -
1 Optimistický Zvládnutie situácie do 3 mesiacov 2021 - 2022
2 Stredný Zvládnutie situácie do 6 mesiacov do 2023

* Tento scenár je nereálny a vychádza z očakávaní zamestnávateľov z roku 2019 ako aj vývoja ekonomiky do roku 2019. Je však dôležitý na určenie „straty“ spôsobenej súčasnou situáciou.

V prípade Scenára 1 bude v Prešovskom kraji v roku 2020 ohrozených približne 11 tisíc pracujúcich, ktorí by pravdepodobne prišli o prácu, ak štát nebude dotovať pracovné miesta. Pokles zamestnanosti bude rýchlo zregenerovaný a najneskôr do roku 2022 by sa počet pracujúcich mal dostať na úroveň z roka 2019. To však platí, iba ak sa nestihnú pridružiť aj ďalšie ekonomické problémy. Tento scenár sa považuje za najpravdepodobnejší.

V prípade Scenára 2 bude v roku 2020 pokles zamestnanosti výraznejší, a to na úrovni takmer 22 tisíc. Čím dlhšie bude pandemická situácia trvať, tým budú zamestnávatelia skeptickejší a budú prepúšťať vo väčšej miere. Hodnoty zamestnanosti z roka 2019 budú dosiahnuté najskôr v roku 2023.

Keby globálna pandémia nenastala, v roku 2020 by sa počet pracujúcich v Prešovskom kraji pohyboval na úrovni takmer 285 tisíc osôb. Aj pri tom najpozitívnejšom scenári vývoja (Scenár 1) dosiahneme túto úroveň počtu pracujúcich najskôr začiatkom roka 2022.

Očakávaný vývoj počtu pracujúcich do roku 2025 v Prešovskom kraji

graph-1

Vývoj dodatočnej potreby pracovných síl do roku 2025 v závislosti od scenára v Prešovskom kraji

graph-2

V ďalšom texte sú analyzované potreby trhu práce v Prešovskom kraji v kontexte rokov 2020 – 2025 v rámci najpravdepodobnejšieho optimistického Scenára 1.

Celková dodatočná potreba pracovníkov v Prešovskom kraji bude do roku 2025 na úrovni približne 44 tisíc osôb. Z nich 9 % predstavuje potreba zamestnancov u fyzických osôb – podnikateľov a 8 %-ný podiel má celospoločenská potreba fyzických osôb – podnikateľov. Zvyšných 83 % zamestnancov bude potrebných u zamestnávateľov v podnikoch. Napriek záporným potrebám trhu práce v roku 2020 sa v ostatných rokoch prognózovaného horizontu očakávajú pozitívne potreby trhu práce na úrovni presahujúcej 7 tisíc osôb ročne.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v Prešovskom kraji (Scenár 1)

graph-3

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Približne 75 % dodatočných pracovných príležitostí v rokoch 2020 – 2025 bude v Prešovskom kraji tvorených náhradou pracovných síl (t. j. odchodom zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku), zvyšných 25 % vznikne v dôsledku ekonomickej expanzie (expanzný dopyt). Absolventi prichádzajúci na trh práce v období rokov 2020 – 2025 v Prešovskom kraji nepokryjú dopyt po pracovnej sile na trhu práce.

Dodatočná potreba pracovných síl v rokoch 2020 – 2025 z hľadiska ich vzniku v Prešovskom kraji (Scenár 1)

graph-4

PREŠOVSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2025

Všetky nasledujúce analýzy vychádzajú zo Scenára 1, kde sa predpokladá, že súčasné ekonomické obmedzenia budú trvať maximálne 3 mesiace, keďže ide o najpravdepodobnejší scenár.

Podľa optimistického Scenára 1 sa očakáva pokles zamestnanosti v roku 2020 vo všetkých odvetviach národného hospodárstva s výnimkou zdravotníctva a vzdelávania. Najviac zasiahnuté bude v roku 2020 predovšetkým odvetvie ubytovacích a stravovacích služieb, kde sa očakáva takmer 23 % pokles a odvetvie skladovania a dopravy s očakávaným poklesom o takmer 17 %. Výrazný pokles v absolútnom vyjadrení sa taktiež očakáva v obchode (-3 tis. osôb) a priemysle (-2,5 tis. osôb). Vo väčšine odvetví sa očakáva do roku 2025 nárast počtu zamestnancov s výnimkou niektorých odvetví ako sú napríklad vzdelávanie a poľnohospodárstvo.

Zmena počtu zamestnancov do roku 2020 a 2025 podľa odvetví v Prešovskom kraji

(údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

* Zmena počtu zamestnancov nižšia ako 50 sa v grafe nezobrazuje

Najviac dodatočných pracovných síl bude v Prešovskom kraji potrebných v priemysle a obchode. Dodatočná potreba pracovných síl v priemysle v období 2020 – 2025 bude na úrovni 9,7 tisíc osôb. Sektor obchodu bude dodatočne potrebovať takmer 5,5 tisíc osôb. Významný počet pracovníkov bude tiež potrebovať odvetvie zdravotníctva (takmer 4,7 tisíc) a stavebníctva (približne 4,1 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2020 – 2025 v Prešovskom kraji v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

graph-6

Z hľadiska profesijnej štruktúry sú najviac ohrozené pracovné miesta v Prešovskom kraji u pracovníkov v službách a obchode, kde sa v prípade optimistického Scenára 1 očakáva pokles počtu pracujúcich v roku 2020 o viac ako 2,5 tisíc a u operátorov a montérov strojov a zariadení s očakávaným poklesom počtu pracujúcich o približne 2,1 tisíc. Z dlhodobého hľadiska sa však situácia zlepší a do roku 2025 sa očakáva zvýšenie počtu zamestnancov oproti roku 2019 vo väčšine hlavných tried zamestnaní. Najväčší nárast počtu pracovníkov sa očakáva na pozíciách pracovníkov v obchode a službách, a to na úrovni 3,5 tisíc osôb.

Zmena počtu zamestnancov do roku 2020 a 2025 podľa hlavných tried zamestnaní v Prešovskom kraji

(údaje sú v tisícoch osôb)

graph-7

* Zmena počtu zamestnancov nižšia ako 50 sa v grafe nezobrazuje

Pracovníci v službách a obchode, špecialisti a operátori a montéri strojov a zariadení budú tvoriť viac ako polovicu dodatočnej potreby pracovných síl do roku 2025 v Prešovskom kraji. V období rokov 2020 – 2025 bude takmer pätina potreby trhu práce tvorená dopytom po pracovníkoch v službách a obchode. Ďalších 16 % celkovej potreby trhu práce bude pri špecialistoch, kde bude dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 na úrovni 7,1 tisíc osôb. Naopak najmenší dopyt bude po pracovníkoch v poľnohospodárstve, rybárstve a lesníctve.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 podľa hlavných tried SK ISCO‑08 v Prešovskom kraji

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-8

PREŠOVSKÝ KRAJ

DISPARITY NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2025

V prípade, že ekonomické obmedzenia budú trvať 3 mesiace (scenár 1), bude celkovo v Prešovskom kraji do roku 2025 vytvorených 44 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, pričom 36 tisíc z nich bude vhodných pre absolventov stredných a vysokých škôl. Na trh práce v Prešovskom kraji bude v rokoch 2020 – 2025 prichádzať vyšší počet absolventov stredných škôl než si trh práce vyžaduje. Počet vysokoškolských absolventov prichádzajúcich na trh práce nepokryje potrebu pracovných síl na vysokoškolských pozíciách v kraji.

Disparity na trhu práce v Prešovskom kraji do roku 2025 (údaje v osobách)

graph-9

Najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Prešovskom kraji bude v oblasti strojárstva, kde bude chýbať v najbližších piatich rokoch 2,2 tisíc pracujúcich. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri viacerých profesiách ako sú sociálno-výchovní pracovníci, asistenti a opatrovatelia, predavači a administratívno-ekonomickí pracovníci. Prebytok ponuky (osôb) na trhu práce bude v oblasti učiteľstva, cestovného ruchu a ekonomiky a manažmentu obchodu.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2020 – 2025 v Prešovskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-10

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom ponuky (osôb) na trhu práce v období 2020 – 2025 v Prešovskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-11
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR