ŽILINSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2025

Vplyvom rozšírenia Koronavírusu COVID-19 sa v prognózach vyvinuli dva možné scenáre vývoja potrieb trhu práce.

Krátka charakteristika jednotlivých scenárov

Scenár Charakteristika Riešenie situácie v medzinárodnom meradle vzhľadom na trvanie opatrení Odhad regenerácie ekonomiky
0* Hypotetický Bez pandémie COVID‑19 -
1 Optimistický Zvládnutie situácie do 3 mesiacov 2022 - 2023
2 Stredný Zvládnutie situácie do 6 mesiacov do 2024

* Tento scenár je nereálny a vychádza z očakávaní zamestnávateľov z roku 2019 ako aj vývoja ekonomiky do roku 2019. Je však dôležitý na určenie „straty“ spôsobenej súčasnou situáciou.

V prípade Scenára 1 bude v Žilinskom kraji v roku 2020 ohrozených približne 20 tisíc pracujúcich, ktorí by pravdepodobne prišli o prácu, ak štát nebude dotovať pracovné miesta. Pokles zamestnanosti bude rýchlo zregenerovaný a najneskôr do roku 2023 by sa počet pracujúcich mal dostať na úroveň z roka 2019. To však platí, iba ak sa nestihnú pridružiť aj ďalšie ekonomické problémy. Tento scenár sa považuje za najpravdepodobnejší.

V prípade Scenára 2 bude v roku 2020 pokles zamestnanosti výraznejší, a to na úrovni takmer 35 tisíc. Čím dlhšie bude pandemická situácia trvať, tým budú zamestnávatelia skeptickejší a budú prepúšťať vo väčšej miere. Hodnoty zamestnanosti z roka 2019 budú dosiahnuté najskôr v roku 2024.

Keby globálna pandémia nenastala, v roku 2020 by sa počet pracujúcich v Žilinskom kraji pohyboval na úrovni takmer 319 tisíc osôb. Aj pri tom najpozitívnejšom scenári vývoja (Scenár 1) dosiahneme túto úroveň počtu pracujúcich najskôr v roku 2023.

Očakávaný vývoj počtu pracujúcich do roku 2025 v Žilinskom kraji

graph-1

Vývoj dodatočnej potreby pracovných síl do roku 2025 v závislosti od scenára v Žilinskom kraji

graph-2

V ďalšom texte sú analyzované potreby trhu práce v Žilinskom kraji v kontexte rokov 2020 – 2025 v rámci najpravdepodobnejšieho optimistického Scenára 1.

Celková dodatočná potreba pracovníkov v Žilinskom kraji bude do roku 2025 na úrovni približne 41 tisíc osôb. Z nich 9 % predstavuje potreba zamestnancov u fyzických osôb – podnikateľov a 8 %-ný podiel má celospoločenská potreba fyzických osôb – podnikateľov. Zvyšných 83 % zamestnancov bude potrebných u zamestnávateľov v podnikoch. Napriek záporným potrebám trhu práce v roku 2020 sa v ostatných rokoch prognózovaného horizontu očakávajú pozitívne potreby trhu práce na úrovni presahujúcej 8,5 tisíc osôb ročne.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v Žilinskom kraji (Scenár 1)

graph-3

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Približne 78 % dodatočných pracovných príležitostí v rokoch 2020 – 2025 bude v Žilinskom kraji tvorených náhradou pracovných síl (t. j. odchodom zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku), zvyšných 22 % vznikne v dôsledku ekonomickej expanzie (expanzný dopyt). Absolventi prichádzajúci na trh práce v období rokov 2020 – 2025 v Žilinskom kraji nepokryjú dopyt po pracovnej sile na trhu práce.

Dodatočná potreba pracovných síl v rokoch 2020 – 2025 z hľadiska ich vzniku v Žilinskom kraji (Scenár 1)

graph-4

ŽILINSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2025

Všetky nasledujúce analýzy vychádzajú zo Scenára 1, kde sa predpokladá, že súčasné ekonomické obmedzenia budú trvať maximálne 3 mesiace, keďže ide o najpravdepodobnejší scenár.

Podľa optimistického Scenára 1 sa očakáva pokles zamestnanosti v roku 2020 vo všetkých odvetviach národného hospodárstva s výnimkou zdravotníctva. Najviac zasiahnuté bude v roku 2020 predovšetkým odvetvie ubytovacích a stravovacích služieb, kde sa očakáva takmer 38 % pokles a odvetvie skladovania a dopravy s očakávaným poklesom o 20 %. Výrazný pokles v absolútnom vyjadrení sa taktiež očakáva v priemysle (-3,9 tis. osôb) a obchode (-3,2 tis. osôb). Vo väčšine odvetví sa očakáva do roku 2025 nárast počtu zamestnancov s výnimkou niektorých odvetví ako sú napríklad vzdelávanie a ostatné činnosti.

Zmena počtu zamestnancov do roku 2020 a 2025 podľa odvetví v Žilinskom kraji

(údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

* Zmena počtu zamestnancov nižšia ako 50 sa v grafe nezobrazuje

Najviac dodatočných pracovných síl bude v Žilinskom kraji potrebných v priemysle a stavebníctve. Dodatočná potreba pracovných síl v priemysle v období 2020 – 2025 bude na úrovni 8,8 tisíc osôb. Sektor stavebníctva bude dodatočne potrebovať takmer 4,1 tisíc osôb. Významný počet pracovníkov bude tiež potrebovať odvetvie obchodu (takmer 3,8 tisíc) a zdravotníctva (približne 3,6 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2020 – 2025 v Žilinskom kraji v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

graph-6

Z hľadiska profesijnej štruktúry sú najviac ohrozené pracovné miesta v Žilinskom kraji u pracovníkov v službách a obchode, kde sa v prípade optimistického Scenára 1 očakáva pokles počtu pracujúcich v roku 2020 o viac ako 5,5 tisíc a u operátorov a montérov strojov a zariadení s očakávaným poklesom počtu pracujúcich o približne 3,3 tisíc. Z dlhodobého hľadiska sa však situácia zlepší a do roku 2025 sa očakáva zvýšenie počtu zamestnancov oproti roku 2019 vo väčšine hlavných tried zamestnaní. Najväčší nárast počtu pracovníkov sa očakáva na pozíciách pracovníkov v obchode a službách, a to na úrovni 2,4 tisíc osôb.

Zmena počtu zamestnancov do roku 2020 a 2025 podľa hlavných tried zamestnaní v Žilinskom kraji

(údaje sú v tisícoch osôb)

graph-7

* Zmena počtu zamestnancov nižšia ako 50 sa v grafe nezobrazuje

Pracovníci v službách a obchode, špecialisti a kvalifikovaní pracovníci a remeselníci budú tvoriť polovicu dodatočnej potreby pracovných síl do roku 2025 v Žilinskom kraji. V období rokov 2020 – 2025 bude takmer pätina potreby trhu práce tvorená dopytom po pracovníkoch v službách a obchode a špecialistoch. Ďalších 14 % celkovej potreby trhu práce bude pri kvalifikovaných pracovníkoch a remeselníkoch, kde bude dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 na úrovni 5,5 tisíc osôb. Naopak najmenší dopyt bude po pracovníkoch v poľnohospodárstve, rybárstve a lesníctve.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 podľa hlavných tried SK ISCO‑08 v Žilinskom kraji

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-8

ŽILINSKÝ KRAJ

DISPARITY NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2025

V prípade, že ekonomické obmedzenia budú trvať 3 mesiace (scenár 1), bude celkovo v Žilinskom kraji do roku 2025 vytvorených 41 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, pričom 34 tisíc z nich bude vhodných pre absolventov stredných a vysokých škôl. Ak by ekonomické obmedzenia trvali 6 mesiacov, počet dodatočných pracovných príležitostí vhodných pre absolventov by sa do roku 2025 znížil o takmer 2 tisíc osôb. Na trh práce v Žilinskom kraji bude v rokoch 2020 – 2025 prichádzať vyšší počet absolventov stredných škôl než si trh práce vyžaduje. Počet vysokoškolských absolventov prichádzajúcich na trh práce pokryje potrebu pracovných síl na vysokoškolských pozíciách na trhu práce v kraji (v prípade scenára 1).

Disparity na trhu práce v Žilinskom kraji do roku 2025 (údaje v osobách)

graph-9

Najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Žilinskom kraji bude na pozíciách sociálno-výchovných pracovníkov, asistentov a opatrovateľov, kde bude chýbať v najbližších piatich rokoch 1,6 tisíc pracujúcich. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri viacerých profesiách ako sú predavači, pracovníci dopravy, logistiky a pôšt, či pracovníci v oblasti stavebníctva. Prebytok ponuky (osôb) na trhu práce bude v oblasti dopravy a logistiky, cestovného ruchu a bezpečnostných vied.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2020 – 2025 v Žilinskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-10

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom ponuky (osôb) na trhu práce v období 2020 – 2025 v Žilinskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-11
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR