ŽILINSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2023

Celková dodatočná potreba pracovných síl v Žilinskom kraji bude do roku 2023 na úrovni približne 61 tisíc osôb, z toho približne 6,6 % predstavuje potreba zamestnancov u fyzických osôb - podnikateľov a 18,7 %-ný podiel má celospoločenská potreba fyzických osôb - podnikateľov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 v Žilinskom kraji (údaje v osobách)

graph-1

ŽILINSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2023

Najviac dodatočných pracovných síl bude v Žilinskom kraji potrebných v priemysle. Dodatočná potreba pracovných síl v priemysle v období 2018-2023 bude na úrovni približne 14 tisíc osôb. Významný počet pracovníkov bude tiež potrebovať obchod (6,7 tisíc), stavebníctvo (6,4 tisíc) a vzdelávanie (4,7 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2018 - 2023 v Žilinskom kraji v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-2

Špecialisti, kvalifikovaní pracovníci a remeselníci a pracovníci v službách a obchode budú tvoriť polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v Žilinskom kraji do roku 2023.

V období rokov 2018-2023 bude dodatočne potrebných 11 tisíc špecialistov a 10 tisíc kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 v Žilinskom kraji podľa hlavných tried SK ISCO-08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-3

ŽILINSKÝ KRAJ

DISPARITY NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2023

Celkovo bude v Žilinskom kraji do roku 2023 vytvorených 61 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, pričom 50 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných a vysokých škôl. Na trh práce v Žilinskom kraji bude v rokoch 2018 - 2023 prichádzať nižší počet absolventov stredných a vysokých škôl ako bude potrebné. Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov však bude taktiež nižší ako si trh práce vyžaduje.

Disparity na trhu práce v Žilinskom kraji do roku 2023 (údaje v osobách)

graph-4

Celkovo najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Žilinskom kraji bude pri predavačoch, kde bude chýbať takmer 3 tisíc pracujúcich. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri viacerých profesiách v oblasti obchodu a financií, strojárstva, poľnohospodárstva a stavebníctva. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti cestovného ruchu, pedagogiky, podnikovej ekonomiky a manažmentu obchodu.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2018 - 2023 v Žilinskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2018 - 2023 v Žilinskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR