TRENČIANSKY KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2023

Celková dodatočná potreba pracovných síl v Trenčianskom kraji bude do roku 2023 na úrovni približne 61 tisíc osôb, z toho približne 7,9 % predstavuje potreba zamestnancov u fyzických osôb - podnikateľov a 10,8 %-ný podiel má celospoločenská potreba fyzických osôb - podnikateľov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 v Trenčianskom kraji (údaje v osobách)

graph-1

TRENČIANSKY KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2023

Najviac dodatočných pracovných síl bude v Trenčianskom kraji potrebných v priemysle. Dodatočná potreba pracovných síl v priemysle v období 2018-2023 bude na úrovni približne 21 tisíc osôb. Významný počet pracovníkov bude tiež potrebovať obchod (7 tisíc), stavebníctvo (4,5 tisíc) a vzdelávanie (4 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2018 - 2023 v Trenčianskom kraji v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-2

Operátori a montéri strojov a zariadení, kvalifikovaní pracovníci a remeselníci a špecialisti budú tvoriť viac ako polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v Trenčianskom kraji do roku 2023.

V období rokov 2018-2023 bude dodatočne potrebných 14 tisíc operátorov a montérov strojov a zariadení a takmer 12 tisíc kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 v Trenčianskom kraji podľa hlavných tried SK ISCO-08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-3

TRENČIANSKY KRAJ

DISPARITY NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2023

Celkovo bude v Trenčianskom kraji do roku 2023 vytvorených 61 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, pričom 52 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných a vysokých škôl. Na trh práce v Trenčianskom kraji bude v rokoch 2018 - 2023 prichádzať nižší počet absolventov stredných a vysokých škôl ako bude potrebné. Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov bude taktiež nižší ako si trh práce vyžaduje.

Disparity na trhu práce v Trenčianskom kraji do roku 2023 (údaje v osobách)

graph-4

Najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Trenčianskom kraji bude v strojárstve, kde bude chýbať približne 6 tisíc pracujúcich. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri viacerých profesiách v oblasti chemickej výroby, administratívy a pôšt a logistiky. Nedostatkoví budú taktiež predavači. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti cestovného ruchu, personalistiky, ekonomiky a manažmentu obchodu a taktiež pri grafikoch a fyzioterapeutoch.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2018 - 2023 v Trenčianskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2018 - 2023 v Trenčianskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR